08/10/2013

കേശവപിള്ള വേഗം തന്നെ വ്യാപാരം നിറുത്തിക്കൊള്ളണം - ശ്രീ നാരായണ ഗുരു

ചെമ്പഴന്തി മൂത്തപിള്ളയുടെ ഒരു ബന്ധുവായിരുന്നു കേശവപിള്ള. 

അയാൾക്ക്‌ പൂണ്ടം മുട്ടേൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ മൊത്ത വ്യാപാര സ്ഥാപനമുണ്ടായിരുന്നു . 

ഒരു ദിവസം കേശവപിള്ള ഗുരുസ്വാമിയെ കടയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു . 

കട സന്ദർശിച്ചശ്ശേഷം തിര്യെ പോകുമ്പോൾ കേശവപിള്ളയോട് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു വേഗം തന്നെ വ്യാപാരം നിറുത്തിക്കൊള്ളണം. 

അവിടെ കൂടി നിന്നുരുന്ന ആളുകളും, സാധനം വാങ്ങാൻ കടയിൽ വന്നവരും സ്വാമി പറഞ്ഞത് കേട്ട് അന്ധം വിട്ടു നിന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുരുദേവൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പരസ്പ്പരം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. 

അധികം താമസിയാതെ പോലീസ് അവിടെ എത്തുകയും കേശവൻപിള്ളയെ കള്ളപ്പണ ക്രയവിക്രയ കുറ്റത്തിനു അറസ്റ്റു ചെയ്തു ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും അതിനുശേഷം അയാൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി പറയപ്പെടുന്നു.

No comments: