29/10/2013

തസ്മാത് ജാഗ്രത ജാഗ്രത- ശങ്കരാചാര്യര്‍

ജന്മദുഃഖം ജരാദുഃഖം
ജയാദുഃഖം പുനഃ പുനഃ
സംസാര സാഗരം ദുഃഖം
തസ്മാത് ജാഗ്രത ജാഗ്രത

കാമക്രോധഞ്ച ലോഭഞ്ച
ദേഹേതിഷ്ഠതി തസ്കാരാഃ
ജ്ഞാന രത്നാപഹാരായ
തസ്മാത് ജാഗ്രത ജാഗ്രത

മാതാനാസ്തി പിതാനാസ്തി
നാസ്തി ബന്ധുസഹോദരഃ
അര്‍ത്ഥം നാസ്തി ഗൃഹം നാസ്തി
തസ്മാത് ജാഗ്രത ജാഗ്രത

No comments: