18/10/2013

മന്ത്രത്തിനു മനുഷ്യനിൽ ഒരു സ്വാധീനവും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല . ഉണ്ടെന്നു തെളിയിക്കാമോ?


ഈശ്വര വിശ്വാസി : ഓം എന്ന അക്ഷരം ഒരു മന്ത്രമാണ് .അതിനു ശക്തി ഉണ്ട് .അക്ഷരങൾ ചേർന്ന മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അവ മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാധീനിയ്ക്കുന്നു . മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്നു . സ്വസ്ഥത നല്കുന്നു . അവർ ഈശ്വര രൂപം മനസ്സിൽ കാണുന്നു .

യുക്തി വാദി : ഓം എന്ന അക്ഷരം കേവലം ഒരു ശബ്ദമാണ് . അതിനു ഒരു ശക്തി യുമില്ല . അത് പോലെ അക്ഷരങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന മന്ത്രങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രത്തിനും മനുഷ്യനിൽ ഒരു സ്വാധീനവും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല . ഉണ്ടെന്നു തെളിയിക്കാമോ?.

ഈശ്വര വിശ്വാസി : തെളിയിക്കാം .

ഓം നമശിവായ : എന്ന് പത്തു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക . മനസ്സിന് ശാന്തി ലഭിയ്ക്കും .
യുക്തി വാദി . ചൊല്ലി ക്കഴിഞ്ഞു . എനിയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും അനുഭവ പ്പെട്ടില്ല , ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇത് .

ഈശ്വര വിശ്വാസി : ശ രി : നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ " അമ്മ വേശ്യാ വൃത്തി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയാണ് . സത്യം . . അതുകൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ ആരെന്നറിയില്ല " .ഇതു പത്തു പ്രാവശ്യം ഉറക്കെ ചൊല്ലുക .

യുക്തി വാദി : കോപത്തോടെ ഇതാണോ മന്ത്രം : ഇത് ഞാൻ പറയില്ല ..

ഈശ്വര വിശ്വാസി . നിങ്ങളുടെ മനസ്സില് ഇപ്പോൾ കോപം ഉണ്ടായില്ലേ ?. എങ്ങിനെ അത് ഉണ്ടായി ?. അക്ഷരങ്ങൾ ഞാൻ വാക്കായി പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് നിങ്ങളുടെ മനസിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും സ്വാധീനിയ്ക്കുന്നു . അക്ഷരം ജഡമാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വാദമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പറയണം . അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരത്തിനും മന്ത്രങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാധീനിയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തുറന്നു സമ്മതിയ്ക്കണം ..

യുക്തി വാദി . എന്നാൽ നാളെ കാണാം ..ഇപ്പോൾ തിരക്കുണ്ട്‌ ..


No comments: