25/10/2013

ഒരമ്പലനടയിലും തള്ളില്ല ഉറപ്പ്

ഈ പ്രായത്തിലും ജീവിക്കുന്നത് ഭിക്ഷ യാചിച്ചല്ല പരിശ്രമിച്ചു തന്നെ......

ഒരാളും ഒരമ്പലനടയിലും തള്ളില്ല ഉറപ്പ്.....

നമോവാകം
ഈ പ്രായത്തിലും ജീവിക്കുന്നത് ഭിക്ഷ യാചിച്ചല്ല പരിശ്രമിച്ചു തന്നെ......ഒരാളും ഒരമ്പലനടയിലും തള്ളില്ല ഉറപ്പ്.....നമോവാഗം.

No comments: