29/10/2013

ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം


ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം
ഗുഹ്യാദ്‌ ഗുഹ്യതരം മയാ 
വിമൃശ്യൈത ദശേഷേണ 
യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു.

ഇപ്രകാരം രഹസ്യങ്ങളില്‍വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഞാന്‍ നിനക്കുപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനെക്കുറിച്ച് പൂര്‍ണ്ണമായി വിചിന്തനം (ഏതത് അശേശേണ വിമൃശ) ചെയ്ത് നീ ഇച്ഛിക്കുന്നതുപോലെ ചെയ്തുകൊള്ളുക.

No comments: