29/10/2013

കാല്‍ ഭാഗം


ആചാര്യാത് പാദമാദത്തേ
പാദം ശിഷ്യഃ സ്വമേധയാ
പാദം സബ്രഹ്മചാരിഭ്യഃ
പാദം കാലക്രമേണ തു

ശിഷ്യന്‍ കാല്‍ ഭാഗം ആചാര്യനില്‍ നിന്നും കാല്‍ ഭാഗം സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ടും കാല്‍ ഭാഗം കൂടെ പഠിക്കുന്നവരില്‍ നിന്നും കാല്‍ ഭാഗം കാലം പോകുന്നതനുസരിച്ചും നേടുന്നു.

No comments: