29/10/2013

‘സാര’മായത് പഠിക്കുക


അനന്തശാസ്ത്രം ബഹുലാശ്ച വിദ്യാഃ
അല്‍പശ്ച കാലോ ബഹുവിഘ്നതാ ച
യല്‍സാരഭൂതം തദുപാസിതവ്യം
ഹംസോ യഥാ ക്ഷീരമിവാംബുമധ്യാത്

ശാസ്ത്രം അവസാനമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു. നേടാനുള്ള അറിവോ വളരെ അധികവും സമയം വളരെക്കുറവ്, തടസ്സങ്ങളേറെ;
അപ്പോള്‍ (ഹംസം?) വെള്ളത്തില്‍ നിന്ന് പാല്‍ വേര്‍തിരിക്കുമ്പോലെ ‘സാര’മായത് പഠിക്കുക

No comments: