12/07/2014

വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം

ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്ണം ചതുര്ഭുജമ് |

പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സര്‍വ്വ വിഘ്നോപശാംതയേ || 1 ||


യസ്യദ്വിരദവക്ത്രാദ്യാഃ പാരിഷദ്യാഃ പരശ്ശതമ് |

വിഘ്നം നിഘ്നംതി സതതം വിഷ്വക്സേനം തമാശ്രയേ || 2 ||


വ്യാസം വസിഷ്ഠ നപ്താരം ശക്തേഃ പൗത്രമകല്മഷമ് |

പരാശരാത്മജം വംദേ ശുകതാതം തപോനിധിമ് || 4 ||


വ്യാസായ വിഷ്ണു രൂപായ വ്യാസരൂപായ വിഷ്ണവേ |

നമോ വൈ ബ്രഹ്മനിധയേ വാസിഷ്ഠായ നമോ നമഃ || 5 ||


അവികാരായ ശുദ്ധായ നിത്യായ പരമാത്മനേ |

സദൈക രൂപ രൂപായ വിഷ്ണവേ സര്വജിഷ്ണവേ || 6 ||


യസ്യ സ്മരണമാത്രേണ ജന്മ സംസാര ബംധനാത് |

വിമുച്യതേ നമസ്തസ്മൈ വിഷ്ണവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ || 7 ||

ഓം നമോ വിഷ്ണവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ |


ശ്രീ വൈശംപായന ഉവാച
ശ്രുത്വാ ധര്മാ നശേഷേണ പാവനാനി ച സര്വശഃ |

യുധിഷ്ഠിരഃ ശാംതനവം പുനരേവാഭ്യ ഭാഷത || 8 ||


യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
കിമേകം ദൈവതം ലോകേ കിം വാ‌உപ്യേകം പരായണം

സ്തുവംതഃ കം കമര്ചംതഃ പ്രാപ്നുയുര്-മാനവാഃ ശുഭമ് || 9 ||


കോ ധര്മഃ സര്വധര്മാണാം ഭവതഃ പരമോ മതഃ |

കിം ജപന്-മുച്യതേ ജന്തുര്-ജന്മസംസാര ബംധനാത് || 10 ||


ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച
ജഗത്പ്രഭും ദേവദേവ മനംതം പുരുഷോത്തമമ് |

സ്തുവന്നാമ സഹസ്രേണ പുരുഷഃ സതതോത്ഥിതഃ || 11 ||


തമേവ ചാര്ചയന്നിത്യം ഭക്ത്യാ പുരുഷമവ്യയമ് |

ധ്യായന് സ്തുവന്നമസ്യംശ്ച യജമാനസ്തമേവ ച || 12 ||


അനാദി നിധനം വിഷ്ണും സര്വലോക മഹേശ്വരമ് |

ലോകാധ്യക്ഷം സ്തുവന്നിത്യം സര്വ ദുഃഖാതിഗോ ഭവേത് || 13 ||


ബ്രഹ്മണ്യം സര്വ ധര്മജ്ഞം ലോകാനാം കീര്തി വര്ധനമ് |

ലോകനാഥം മഹദ്ഭൂതം സര്വഭൂത ഭവോദ്ഭവമ്|| 14 ||


ഏഷ മേ സര്വ ധര്മാണാം ധര്മോ‌உധിക തമോമതഃ |

യദ്ഭക്ത്യാ പുംഡരീകാക്ഷം സ്തവൈരര്ചേന്നരഃ സദാ || 15 ||


പരമം യോ മഹത്തേജഃ പരമം യോ മഹത്തപഃ |

പരമം യോ മഹദ്-ബ്രഹ്മ പരമം യഃ പരായണമ് | 16 ||


പവിത്രാണാം പവിത്രം യോ മംഗളാനാം ച മംഗളമ് |

ദൈവതം ദേവതാനാം ച ഭൂതാനാം യോ‌உവ്യയഃ പിതാ || 17 ||


യതഃ സര്വാണി ഭൂതാനി ഭവന്ത്യാദി യുഗാഗമേ |

യസ്മിംശ്ച പ്രലയം യാംതി പുനരേവ യുഗക്ഷയേ || 18 ||


തസ്യ ലോക പ്രധാനസ്യ ജഗന്നാഥസ്യ ഭൂപതേ |

വിഷ്ണോര്നാമ സഹസ്രം മേ ശ്രുണു പാപ ഭയാപഹമ് || 19 ||


യാനി നാമാനി ഗൗണാനി വിഖ്യാതാനി മഹാത്മനഃ |

ഋഷിഭിഃ പഋഗീതാനി താനി വക്ഷ്യാമി ഭൂതയേ || 20 ||


ഋഷിര്നാമ്നാം സഹസ്രസ്യ വേദവ്യാസോ മഹാമുനിഃ ||

ഛംദോ‌உനുഷ്ടുപ് തഥാ ദേവോ ഭഗവാന് ദേവകീസുതഃ || 21 ||


അമൃതാം ശൂദ്ഭവോ ബീജം ശക്തിര്-ദേവകി നംദനഃ |

ത്രിസാമാ ഹൃദയം തസ്യ ശാംത്യര്ഥേ വിനിയുജ്യതേ || 22 ||


വിഷ്ണും ജിഷ്ണും മഹാവിഷ്ണും പ്രഭവിഷ്ണും മഹേശ്വരമ് ||

അനേകരൂപ ദൈത്യാംതം നമാമി പുരുഷോത്തമമ് || 23 ||

പൂര്വന്യാസഃ

അസ്യ ശ്രീ വിഷ്ണോര്ദിവ്യ സഹസ്രനാമ സ്തോത്ര മഹാമന്ത്രസ്യ ||

ശ്രീ വേദ വ്യാസോ ഭഗവാന് ഋഷിഃ |

അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ |

ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുഃ പരമാത്മാ ശ്രീമന്നാരായണോ ദേവതാ |

അമൃതാം ശൂദ്ഭവോ ഭാനുരിതി ബീജമ് |

ദേവകീ നംദനഃ സ്രഷ്ടേതി ശക്തിഃ |

ഉദ്ഭവഃ, ക്ഷോഭണോ ദേവ ഇതി പരമോമംത്രഃ |

ശംഖഭൃന്നംദകീ ചക്രീതി കീലകമ് |

ശാങ്ഗ ധന്വാ ഗദാധര ഇത്യസ്ത്രമ് |

രഥാംഗ പാണി രക്ഷോഭ്യ ഇതി നേത്രമ് |

ത്രിസാമാ സാമഗഃ സാമേതി കവചമ് |

ആനംദം പരബ്രഹ്മേതി യോനിഃ |

ഋതുഃ സുദര്ശനഃ കാല ഇതി ദിഗ്ബംധഃ ||

ശ്രീ വിശ്വരൂപ ഇതി ധ്യാനമ് |

ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു പ്രീത്യര്ഥേ സഹസ്ര നാമ ജപേ വിനിയോഗഃ |

കരന്യാസഃ
വിശ്വം വിഷ്ണുര്-വഷട്കാര ഇത്യംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ

അമൃതാം ശൂദ്ഭവോ ഭാനുരിതി തര്ജനീഭ്യാം നമഃ

ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മകൃത് ബ്രഹ്മേതി മധ്യമാഭ്യാം നമഃ

സുവര്ണബിംദു രക്ഷോഭ്യ ഇതി അനാമികാഭ്യാം നമഃ

നിമിഷോ‌உനിമിഷഃ സ്രഗ്വീതി കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ

രഥാംഗപാണി രക്ഷോഭ്യ ഇതി കരതല കരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ


അംഗന്യാസഃ

സുവ്രതഃ സുമുഖഃ സൂക്ഷ്മ ഇതി ജ്ഞാനായ ഹൃദയായ നമഃ

സഹസ്രമൂര്തിഃ വിശ്വാത്മാ ഇതി ഐശ്വര്യായ ശിരസേ സ്വാഹാ

സഹസ്രാര്ചിഃ സപ്തജിഹ്വ ഇതി ശക്ത്യൈ ശിഖായൈ വഷട്

ത്രിസാമാ സാമഗസ്സാമേതി ബലായ കവചായ ഹും

രഥാംഗപാണി രക്ഷോഭ്യ ഇതി നേത്രാഭ്യാം വൗഷട്

ശാങ്ഗധന്വാ ഗദാധര ഇതി വീര്യായ അസ്ത്രായഫട്

ഋതുഃ സുദര്ശനഃ കാല ഇതി ദിഗ്ഭംധഃ


ധ്യാനമ്

ക്ഷീരോധന്വത് പ്രദേശേ ശുചിമണി വിലസത് സൈകതേ മൗക്തികാനാമ് |

മാലാക്ലുപ്താ സനസ്ഥഃ സ്ഫടികമണി നിഭൈര്-മൗക്തികൈര്-മംഡിതാംഗഃ |

ശുഭ്രൈരഭ്രൈ രദഭ്രൈ രുപരിവിരചിതൈര്-മുക്ത പീയൂഷ വര്ഷൈഃ

ആനംദീ നഃ പുനീയാ ദരിനലിന ഗദാ ശംഖപാണിര്-മുകുംദഃ || 1 ||


ഭൂഃ പാദൗ യസ്യ നാഭിര്-വിയദസുര നിലശ്ചംദ്ര സൂര്യൗ ച നേത്രേ |

കര്ണാവാശാഃ ശിരോദ്യൗര്-മുഖമപി ദഹനോ യസ്യ വാസ്തേയ മബ്ധിഃ |

അംതസ്ഥം യസ്യ വിശ്വം സുര നരഖഗഗോ ഭോഗി ഗംധര്വ ദൈത്യൈഃ |

ചിത്രം രം രമ്യതേ തം ത്രിഭുവന വപുശം വിഷ്ണുമീശം നമാമി || 2 ||


ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ !

ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പദ്മനാഭം സുരേശമ് |

വിശ്വാധാരം ഗഗന സദൃശം മേഘവര്ണം ശുഭാംഗമ് |

ലക്ഷ്മീകാംതം കമലനയനം യോഗി ഹൃദ്ധ്യാന ഗമ്യമ് |

വംദേ വിഷ്ണും ഭവ ഭയ ഹരം സര്വ ലോകൈക നാഥമ് || 3 ||

മേഘ ശ്യാമം പീത കൗശേയ വാസം ശ്രീവത്സാകം കൗസ്തുഭോദ്ഭാസിതാംഗമ് |

പുണ്യോപേതം പുംഡരീകായതാക്ഷം വിഷ്ണും വംദേ സര്വലോകൈക നാഥമ്|| 4 ||

നമഃ സമസ്ത ഭൂതാനാമ് ആദി ഭൂതായ ഭൂഭൃതേ |

അനേകരൂപ രൂപായ വിഷ്ണവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ || 5||

സശംഖചക്രം സകിരീട കുംഡലം സപീതവസ്ത്രം സരസീരുഹേക്ഷണമ് |

സഹാര വക്ഷഃസ്ഥല ശോഭി കൗസ്തുഭം നമാമി വിഷ്ണും ശിരസാ ചതുര്ഭുജമ് | 6||

ഛായായാം പാരിജാതസ്യ ഹേമസിംഹാസനോപരി

ആസീനമംബുദശ്യാമ മായതാക്ഷ മലംകൃതമ് || 7 ||

ചംദ്രാനനം ചതുര്ബാഹും ശ്രീവത്സാംകിത വക്ഷസമ്

രുക്മിണീ സത്യഭാമാഭ്യാം സഹിതം കൃഷ്ണമാശ്രയേ || 8 ||

പംചപൂജ

ലം – പൃഥിവ്യാത്മനേ ഗംഥം സമര്പയാമി

ഹം – ആകാശാത്മനേ പുഷ്പൈഃ പൂജയാമി

യം – വായ്വാത്മനേ ധൂപമാഘ്രാപയാമി

രം – അഗ്ന്യാത്മനേ ദീപം ദര്ശയാമി

വം – അമൃതാത്മനേ നൈവേദ്യം നിവേദയാമി

സം – സര്വാത്മനേ സര്വോപചാര പൂജാ നമസ്കാരാന് സമര്പയാമി

സ്തോത്രമ്

ഹരിഃ ഓം
വിശ്വം വിഷ്ണുര്-വശട്കാരോ ഭൂതഭവ്യ ഭവത് പ്രഭുഃ |

ഭൂതകൃദ് ഭൂതഭൃദ്-ഭാവോ ഭൂതാത്മാ ഭൂത ഭാവനഃ || 1 |

പൂതാത്മാ പരമാത്മാ ച മുക്താനാം പരമാഗതിഃ |

അവ്യയഃ പുരുഷഃ സാക്ഷീ ക്ശേത്രജ്ഞോ‌உക്ഷര ഏവ ച || 2

യോഗോ യോഗ വിദാം നേതാ പ്രധാന പുരുഷേശ്വരഃ |

നാരസിംഹവപുഃ ശ്രീമാന് കേശവഃ പുരുഷോത്തമഃ || 3 ||

സര്വഃ ശര്വഃ ശിവഃ സ്ഥ്രാണുര്-ഭൂതാദിര്-നിധിരവ്യയഃ |

സംഭവോ ഭാവനോ ഭര്താ പ്രഭവഃ പ്രഭുരീശ്വരഃ || 4 ||

സ്വയംഭൂഃ ശംഭുരാദിത്യഃ പുഷ്കരാക്ഷോ മഹാസ്വനഃ |

അനാദി നിധനോ ധാതാ വിധാതാ ധാതുരുത്തമഃ || 5 ||

അപ്രമേയോ ഹൃഷീകേശഃ പദ്മനാഭോ‌உമരപ്രഭുഃ |

വിശ്വകര്മാ മനുസ്ത്വഷ്ടാ സ്ഥവിഷ്ഠഃ സ്ഥവിരോ ധ്രുവഃ || 6 ||

അഗ്രാഹ്യഃ ശാശ്വതോ കൃഷ്ണോ ലോഹിതാക്ഷഃ പ്രതര്ദനഃ |

പ്രഭൂത-സ്ത്രികകുബ്ധാമ പവിത്രം മംഗലം പരമ് || 7 ||

ഈശാനഃ പ്രാണദഃ പ്രാണോ ജ്യേഷ്ഠഃ ശ്രേഷ്ഠഃ പ്രജാപതിഃ |

ഹിരണ്യഗര്ഭോ ഭൂഗര്ഭോ മാധവോ മധുസൂദനഃ || 8 ||

ഈശ്വരോ വിക്രമീധന്വീ മേധാവീ വിക്രമഃ ക്രമഃ |

അനുത്തമോ ദുരാധര്ഷഃ കൃതജ്ഞഃ കൃതിരാത്മവാന്|| 9 ||

സുരേശഃ ശരണം ശര്മ വിശ്വരേതാഃ പ്രജാഭവഃ |

അഹ-സ്സംവത്സരോ വ്യാളഃ പ്രത്യയഃ സര്വ ദര്ശനഃ || 10 ||

അജ-സ്സര്വേശ്വരഃ സിദ്ധഃ സിദ്ധിഃ സര്വാദിരച്യുതഃ |

വൃഷാ കപിരമേയാത്മാ സര്വയോഗ വിനിസൃതഃ || 11 ||

വസുര്-വസുമനാഃ സത്യഃ സമാത്മാ-സ്സമ്മിതഃ സമഃ |

അമോഘഃ പുംഡരീകാക്ഷോ വൃഷകര്മാ വൃഷാകൃതിഃ || 12 ||

രുദ്രോ ബഹുശിരാ ബഭ്രുര്-വിശ്വയോനിഃ ശുചിശ്രവാഃ |

അമൃതഃ ശാശ്വത സ്ഥാണുര്-വരാരോഹോ മഹാതപാഃ || 13 ||

സര്വഗഃ സര്വ വിദ്ഭാനുര്-വിഷ്വക്സേനോ ജനാര്ദനഃ |

വേദോ വേദ വിദവ്യംഗോ വേദാംഗോ വേദവിത്-കവിഃ || 14 ||

ലോകാധ്യക്ഷഃ സുരാധ്യക്ഷോ ധര്മാധ്യക്ഷഃ കൃതാകൃതഃ |

ചതുരാത്മാ ചതുര്-വ്യൂഹഃ ചതുര്ദംഷ്ഠ്രഃ ചതുര്ഭുജഃ || 15 ||

ഭ്രാജിഷ്നുര്-ഭോജനം ഭോക്താ സഹിഷ്നുര്-ജഗദാദിജഃ |

അനഘോ വിജയോ ജേതാ വിശ്വയോനിഃ പുനര്വസുഃ || 16 ||

ഉപേംദ്രോ വാമനഃ പ്രാംശുരമോഘഃ ശുചിരൂര്ജിതഃ |

അതീംദ്രഃ സംഗ്രഹഃ സര്ഗോ ധൃതാത്മാ നിയമോ യമഃ || 17 ||

വേദ്യോ വൈദ്യഃ സദായോഗീ വീരഹാ മാധവോ മധുഃ |

അതീംദ്രിയോ മഹാമായോ മഹോത്സാഹോ മഹാബലഃ || 18 ||

മഹാബുദ്ധിര്-മഹാവീര്യോ മഹാശക്തിര്-മഹാദ്യുതിഃ |

അനിര്-ദേശ്യവപുഃ ശ്രീമാനമേയാത്മാ മഹാദ്രി ധൃക്ഃ || 19 ||

മഹേശ്വാസോ മഹീഭര്താ ശ്രീനിവാസഃ സതാംഗതിഃ |

അനിരുദ്ധഃ സുരാനംദോ ഗോവിംദോ ഗോവിദാം പതിഃ || 20 ||

മരീചിര്-ദമനോ ഹംസഃ സുപര്നോ ഭുജഗോത്തമഃ |

ഹിരണ്യനാഭഃ സുതപാഃ പദ്മനാഭഃ പ്രജാപതിഃ || 21 ||

അമൃത്യുഃ സര്വദൃക്-സിംഹഃ സംധാതാ സംധിമാന് സ്ഥിരഃ |

അജോ ദുര്മര്ഷണഃ ശാസ്താ വിശ്രുതാത്മാ സുരാരിഹാ || 22 ||

ഗുരുര്-ഗുരുതമോ ധാമഃ സത്യ-സ്സത്യ പരാക്രമഃ |

നിമിഷോ‌உനിമിഷഃ സ്രഗ്വീ വാചസ്പതി രുദാരധീഃ || 23 ||

അഗ്രണീഃ ഗ്രാമണീഃ ശ്രീമാന് ന്യായോനേതാ സമീരണഃ

സഹസ്രമൂര്ധാ വിശ്വാത്മാ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് || 24 ||

ആവര്തനോ നിവൃത്താത്മാ സംവൃതഃ സംപ്രമര്ദനഃ |

അഹഃ സംവര്തകോ വഹ്നി-രനിലോ ധരണീധരഃ || 25 ||

സുപ്രസാദഃ പ്രസന്നാത്മാ വിശ്വധൃഗ്-വിശ്വഭുഗ്-വിഭുഃ |

സത്കര്താ സത്കൃതഃ സാധുര്-ജഹ്നുര്-നാരായണോ നരഃ || 26 ||

അസംഖ്യേയോ‌உപ്രമേയാത്മാ വിശിഷ്ടഃ ശിഷ്ട കൃച്ഛുചിഃ |

സിദ്ധാര്ഥഃ സിദ്ധ സംകല്പഃ സിദ്ധിദഃ സിദ്ധി സാധനഃ || 27 ||

വൃഷാഹീ വൃഷഭോ വിഷ്ണുര്-വൃഷപര്വാ വൃഷോദരഃ |

വര്ധനോ വര്ധമാനശ്ച വിവിക്തഃ ശ്രുതിസാഗരഃ || 28 ||

സുഭുജോ ദുര്ധരോ വാഗ്മീ മഹേംദ്രോ വസുദോ വസുഃ |

നൈകരൂപോ ബൃഹദ്-രൂപഃ ശിപിവിഷ്ടഃ പ്രകാശനഃ || 29 ||

ഓജസ്തേജോ ദ്യുതിധരഃ പ്രകാശാത്മാ പ്രതാപനഃ |

ഋദ്ദഃ സ്പഷ്ടാക്ഷരോ മംത്ര-ശ്ചംദ്രാംശുര്-ഭാസ്കരദ്യുതിഃ || 30 ||

അമൃതാം ശൂദ്ഭവോ ഭാനുഃ ശശബിംദുഃ സുരേശ്വരഃ |

ഔഷധം ജഗതഃ സേതുഃ സത്യധര്മ പരാക്രമഃ || 31 ||

ഭൂതഭവ്യ ഭവന്നാഥഃ പവനഃ പാവനോ‌உനലഃ |

കാമഹാ കാമകൃത്-കാംതഃ കാമഃ കാമപ്രദഃ പ്രഭുഃ || 32 ||

യുഗാദി കൃദ്യുഗാവര്തോ നൈകമായോ മഹാശനഃ |

അദൃശ്യോ വ്യക്തരൂപശ്ച സഹസ്രജിദനംതജിത് || 33 ||

ഇഷ്ടോ‌உവിശിഷ്ടഃ ശിഷ്ടേഷ്ടഃ ശിഖംഡീ നഹുഷോ വൃഷഃ |

ക്രോധഹാ ക്രോധ കൃത്കര്താ വിശ്വബാഹുര്-മഹീധരഃ || 34 ||

അച്യുതഃ പ്രഥിതഃ പ്രാണഃ പ്രാണദോ വാസവാനുജഃ |

അപാം നിധിരധിഷ്ഠാന മപ്രമത്തഃ പ്രതിഷ്ഠിതഃ || 35 ||

സ്കംദഃ സ്കംദധരോ ധുര്യോ വരദോ വായുവാഹനഃ |

വാസുദേവോ ബൃഹദ്-ഭാനുരാദിദേവഃ പുരംധരഃ || 36 ||

അശോകസ്താരണ സ്താരഃ ശൂരഃ ശൗരിര്-ജനേശ്വരഃ |

അനുകൂലഃ ശതാവര്തഃ പദ്മീ പദ്മ നിഭേക്ഷണഃ || 37 ||

പദ്മനാഭോ‌உരവിംദാക്ഷഃ പദ്മഗര്ഭഃ ശരീരഭൃത് |

മഹര്ധിര്-ഋദ്ധോ വൃദ്ധാത്മാ മഹാക്ഷോ ഗരുഡധ്വജഃ || 38 ||

അതുലഃ ശരഭോ ഭീമഃ സമയജ്ഞോ ഹവിര്ഹരിഃ |

സര്വലക്ഷണ ലക്ഷണ്യോ ലക്ഷ്മീവാന് സമിതിംജയഃ || 39 ||

വിക്ഷരോ രോഹിതോ മാര്ഗോ ഹേതുര്-ദാമോദരഃ സഹഃ |

മഹീധരോ മഹാഭാഗോ വേഗവാന മിതാശനഃ || 40 ||

ഉദ്ഭവഃ, ക്ഷോഭണോ ദേവഃ ശ്രീഗര്ഭഃ പരമേശ്വരഃ |

കരണം കാരണം കര്താ വികര്താ ഗഹനോ ഗുഹഃ || 41 ||

വ്യവസായോ വ്യവസ്ഥാനഃ സംസ്ഥാനഃ സ്ഥാനദോ ധ്രുവഃ |

പര്ധിഃ പരമസ്പഷ്ടഃ തുഷ്ടഃ പുഷ്ടഃ ശുഭേക്ഷണഃ || 42 ||

രാമോ വിരാമോ വിരജോ മാര്ഗോനേയോ നയോ‌உനയഃ |

വീരഃ ശക്തിമതാം ശ്രേഷ്ഠോ ധര്മോധര്മ വിദുത്തമഃ || 43 ||

വൈകുംഠഃ പുരുഷഃ പ്രാണഃ പ്രാണദഃ പ്രണവഃ പൃഥുഃ |

ഹിരണ്യഗര്ഭഃ ശത്രുഘ്നോ വ്യാപ്തോ വായുരധോക്ഷജഃ || 44 ||

ഋതുഃ സുദര്ശനഃ കാലഃ പരമേഷ്ഠീ പരിഗ്രഹഃ |

ഉഗ്രഃ സംവത്സരോ ദക്ഷോ വിശ്രാമോ വിശ്വദക്ഷിണഃ || 45 ||

വിസ്താരഃ സ്ഥാവര സ്ഥാണുഃ പ്രമാണം ബീജമവ്യയമ് |

അര്ഥോ‌உനര്ഥോ മഹാകോശോ മഹാഭോഗോ മഹാധനഃ || 46 ||

അനിര്വിണ്ണഃ സ്ഥവിഷ്ഠോ ഭൂദ്ധര്മയൂപോ മഹാമഖഃ |

നക്ഷത്രനേമിര്-നക്ഷത്രീ ക്ഷമഃ, ക്ഷാമഃ സമീഹനഃ || 47 ||

യജ്ഞ ഇജ്യോ മഹേജ്യശ്ച ക്രതു-സ്സത്രം സതാംഗതിഃ |

സര്വദര്ശീ വിമുക്താത്മാ സര്വജ്ഞോ ജ്ഞാനമുത്തമമ് || 48 ||

സുവ്രതഃ സുമുഖഃ സൂക്ഷ്മഃ സുഘോഷഃ സുഖദഃ സുഹൃത് |

മനോഹരോ ജിതക്രോധോ വീര ബാഹുര്-വിദാരണഃ || 49 ||

സ്വാപനഃ സ്വവശോ വ്യാപീ നൈകാത്മാ നൈകകര്മകൃത്| |

വത്സരോ വത്സലോ വത്സീ രത്നഗര്ഭോ ധനേശ്വരഃ || 50 ||

ധര്മഗുബ്-ധര്മകൃദ്-ധര്മീ സദസത്-ക്ഷരമക്ഷരമ്||

അവിജ്ഞാതാ സഹസ്ത്രാംശുര്-വിധാതാ കൃതലക്ഷണഃ || 51 ||

ഗഭസ്തിനേമിഃ സത്ത്വസ്ഥഃ സിംഹോ ഭൂത മഹേശ്വരഃ |

ആദിദേവോ മഹാദേവോ ദേവേശോ ദേവഭൃദ്-ഗുരുഃ || 52 ||

ഉത്തരോ ഗോപതിര്-ഗോപ്താ ജ്ഞാനഗമ്യഃ പുരാതനഃ |

ശരീര ഭൂതഭൃദ് ഭോക്താ കപീംദ്രോ ഭൂരിദക്ഷിണഃ || 53 ||

സോമപോ‌உമൃതപഃ സോമഃ പുരുജിത് പുരുസത്തമഃ |

വിനയോ ജയഃ സത്യസംധോ ദാശാര്ഹഃ സാത്വതാം പതിഃ || 54 ||

ജീവോ വിനയിതാ സാക്ഷീ മുകുംദോ‌உമിത വിക്രമഃ |

അംഭോനിധിരനംതാത്മാ മഹോദധി ശയോംതകഃ || 55 ||

അജോ മഹാര്ഹഃ സ്വാഭാവ്യോ ജിതാമിത്രഃ പ്രമോദനഃ |

ആനംദോ നംദനോനംദഃ സത്യധര്മാ ത്രിവിക്രമഃ || 56 ||

മഹര്ഷിഃ കപിലാചാര്യഃ കൃതജ്ഞോ മേദിനീപതിഃ |

ത്രിപദസ്-ത്രിദശാധ്യക്ഷോ മഹാശൃംഗഃ കൃതാന്തകൃത് || 57 ||

മഹാവരാഹോ ഗോവിംദഃ സുഷേണഃ കനകാംഗദീ |

ഗുഹ്യോ ഗഭീരോ ഗഹനോ ഗുപ്തശ്ചക്ര ഗദാധരഃ || 58 ||

വേധാഃ സ്വാംഗോ‌உജിതഃ കൃഷ്ണോ ദൃഢഃ സംകര്ഷണോ‌உച്യുതഃ |

വരുണോ വാരുണോ വൃക്ഷഃ പുഷ്കരാക്ഷോ മഹാമനാഃ || 59 ||

ഭഗവാന് ഭഗഹാ‌உ‌உനംദീ വനമാലീ ഹലായുധഃ |

ആദിത്യോ ജ്യോതിരാദിത്യഃ സഹിഷ്നുര്-ഗതിസത്തമഃ || 60 ||

സുധന്വാ ഖംഡപരശുര്-ദാരുണോ ദ്രവിണപ്രദഃ |

ദിവസ്പൃക്-സര്വ ദൃഗ്വാസോ വാചസ്പതിരയോനിജഃ || 61 ||

ത്രിസാമാ സാമഗഃ സാമ നിര്വാണം ഭേഷജം ഭിഷക് |

സന്യാസ കൃച്ഛമഃ ശാംതോ നിഷ്ഠാ ശാംതിഃ പരായണമ്| 62 ||

ശുഭാംഗഃ ശാംതിദഃ സ്രഷ്ഠാ കുമുദഃ കുവലേശയഃ |

ഗോഹിതോ ഗോപതിര്-ഗോപ്താ വൃഷഭാക്ഷോ വൃഷപ്രിയഃ || 63 ||

അനിവര്തീ നിവൃത്താത്മാ സംക്ഷേപ്താ ക്ഷേമകൃച്ഛിവഃ |

ശ്രീവത്സവക്ഷാഃ ശ്രീവാസഃ ശ്രീപതിഃ ശ്രീമതാംവരഃ || 64 ||

ശ്രീദഃ ശ്രീശഃ ശ്രീനിവാസഃ ശ്രീനിധിഃ ശ്രീവിഭാവനഃ |

ശ്രീധരഃ ശ്രീകരഃ ശ്രേയഃ ശ്രീമാന് ലോകത്രയാശ്രയഃ || 65 ||

സ്വക്ഷഃ സ്വംഗഃ ശതാനംദോ നംദിര്-ജ്യോതിര്-ഗണേശ്വരഃ |

വിജിതാത്മാ വിധേയാത്മാ സത്കീര്തി-ച്ഛിന്ന സംശയഃ || 66 ||

ഉദീര്ണഃ സര്വതശ്ചക്ഷു രനീശഃ ശാശ്വതസ്ഥിരഃ |

ഭൂശയോ ഭൂഷണോ ഭൂതിര്-വിശോകഃ ശോകനാശനഃ || 67 ||

അര്ചിഷ്മാ നര്ചിതഃ കുംഭോ വിശുദ്ധാത്മാ വിശോധനഃ |

അനിരുദ്ധോ‌உപ്രതിരഥഃ പ്രദ്യുമ്നോ‌உമിത വിക്രമഃ || 68 ||

കാലനേമിനിഹാ വീരഃ ശൗരിഃ ശൂരഃ ജനേശ്വരഃ |

ത്രിലോകാത്മാ ത്രിലോകേശഃ കേശവഃ കേശിഹാ ഹരിഃ || 69 ||

കാമദേവഃ കാമപാലഃ കാമീ കാംതഃ കൃതാഗമഃ |

അനിര്ദേശ്യവപുര്-വിഷ്ണുര്-വിരോ‌உനംതോ ധനംജയഃ || 70 ||

ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മകൃത് ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മവിവര്ധനഃ |

ബ്രഹ്മവിദ്-ബ്രാഹ്മണോ ബ്രഹ്മീ ബ്രഹ്മജ്ഞോ ബ്രാഹ്മണപ്രിയഃ || 71 ||

മഹാക്രമോ മഹാകര്മാ മഹാതേജാ മഹോരഗഃ |

മഹാക്രതുര്-മഹായജ്വാ മഹായജ്ഞോ മഹാഹവിഃ || 72 ||

സ്തവ്യഃ സ്തവപ്രിയഃ സ്തോത്രം സ്തുതിഃ സ്തോതാ രണപ്രിയഃ |

പൂര്ണഃ പൂരയിതാ പുണ്യഃ പുണ്യ കീര്തി രനാമയഃ || 73 ||

മനോജവ-സ്തീര്ഥകരോ വസുരേതാ വസുപ്രദഃ |

വസുപ്രദോ വാസുദേവോ വസുര്-വസുമനാ ഹവിഃ || 74 ||

സദ്ഗതിഃ സത്കൃതിഃ സത്താ സദ്ഭൂതിഃ സത്പരായണഃ |

ശൂരസേനോ യദുശ്രേഷ്ഠഃ സന്നിവാസഃ സുയാമുനഃ || 75 ||

ഭൂതാവാസോ വാസുദേവഃ സര്വാസു നിലയോ‌உനലഃ |

ദര്പഹാ ദര്പദോ ദൃപ്തോ ദുര്ധരോ‌உഥാപരാജിതഃ || 76 ||

വിശ്വമൂര്തിര്-മഹാമൂര്തിര്-ദീപ്തമൂര്തി രമൂര്തിമാന് |

അനേക മൂര്തിരവ്യക്തഃ ശതമൂര്തിഃ ശതാനനഃ || 77 ||

ഏകോ നൈകഃ സവഃ കഃ കിം യത്തത്-പദമ നുത്തമമ് |

ലോകബംധുര്-ലോകനാഥോ മാധവോ ഭക്തവത്സലഃ || 78 ||

സുവര്ണവര്ണോ ഹേമാംഗോ വരാംഗശ്ചംദനാംഗദീ |

വീരഹാ വിഷമഃ ശൂന്യോ ഘൃതാ ശീരചലശ്ചലഃ || 79 ||

അമാനീ മാനദോ മാന്യോ ലോകസ്വാമീ ത്രിലോകധൃത്|

സുമേധാ മേധജോ ധന്യഃ സത്യമേധാ ധരാധരഃ || 80 ||

തേജോവൃഷോ ദ്യുതിധരഃ സര്വശസ്ത്ര ഭൃതാംവരഃ |

പ്രഗ്രഹോ നിഗ്രഹോ വ്യഗ്രോ നൈകശൃംഗോ ഗദാഗ്രജഃ || 81 ||

ചതുര്മൂര്തി ശ്ചതുര്ബാഹു ശ്ചതുര്വ്യൂഹ ശ്ചതുര്ഗതിഃ |

ചതുരാത്മാ ചതുര്ഭാവഃ ചതുര്വേദ വിദേകപാത് || 82 ||

സമാവര്തോ‌உനിവൃത്താത്മാ ദുര്ജയോ ദുരതിക്രമഃ |

ദുര്ലഭോ ദുര്ഗമോ ദുര്ഗോ ദുരാവാസോ ദുരാരിഹാ || 83 ||

ശുഭാംഗോ ലോകസാരംഗഃ സുതംതുഃ തംതുവര്ധനഃ |

ഇംദ്രകര്മാ മഹാകര്മാ കൃതകര്മാ കൃതാഗമഃ || 84 ||

ഉദ്ഭവഃ സുംദരഃ സുംദോ രത്നനാഭഃ സുലോചനഃ |

അര്കോ വാജസനഃ ശൃംഗീ ജയംതഃ സര്വവിജ്ജയീ || 85 ||

സുവര്ണബിംദു രക്ഷോഭ്യഃ സര്വവാഗീ ശ്വരേശ്വരഃ |

മഹാഹൃദോ മഹാഗര്തോ മഹാഭൂതോ മഹാനിധിഃ || 86 ||

കുമുദഃ കുംദരഃ കുംദഃ പര്ജന്യഃ പാവനോ‌உനിലഃ |

അമൃതാശോ‌உമൃതവപുഃ സര്വജ്ഞഃ സര്വതോമുഖഃ || 87 ||

സുലഭഃ സുവ്രതഃ സിദ്ധഃ ശത്രുജിച്ഛത്രുതാപനഃ |

ന്യഗ്രോധോ ദുംബരോ‌உശ്വത്ഥഃ ഛാണൂരാംധ്ര നിഷൂദനഃ || 88 ||

സഹസ്രാര്ചിഃ സപ്തജിഹ്വഃ സപ്തൈധാഃ സപ്തവാഹനഃ |

അമൂര്തി രനഘോ‌உചിംത്യോ ഭയകൃദ്-ഭയനാശനഃ || 89 ||

അണുര്-ബൃഹത്-കൃശഃ സ്ഥൂലോ ഗുണഭൃന്നിര്ഗുണോ മഹാന് |

അധൃതഃ സ്വധൃതഃ സ്വാസ്യഃ പ്രാഗ്വംശോ വംശവര്ധനഃ || 90 ||

ഭാരഭൃത്-കഥിതോ യോഗീ യോഗീശഃ സര്വകാമദഃ |

ആശ്രമഃ ശ്രമണഃ, ക്ഷാമഃ സുപര്ണോ വായുവാഹനഃ || 91 ||

ധനുര്ധരോ ധനുര്വേദോ ദംഡോ ദമയിതാ ദമഃ |

അപരാജിതഃ സര്വസഹോ നിയംതാ‌உനിയമോ‌உയമഃ || 92 ||

സത്ത്വവാന് സാത്ത്വികഃ സത്യഃ സത്യ ധര്മ പരായണഃ |

അഭിപ്രായഃ പ്രിയാര്ഹോ‌உര്ഹഃ പ്രിയകൃത്-പ്രീതിവര്ധനഃ || 93 ||

വിഹായ സഗതിര്-ജ്യോതിഃ സുരുചിര്-ഹുതഭുഗ്വിഭുഃ |

രവിര്-വിരോചനഃ സൂര്യഃ സവിതാ രവിലോചനഃ || 94 ||

അനംതോ ഹുതഭുഗ് ഭോക്താ സുഖദോ നൈകജോ‌உഗ്രജഃ |

അനിര്വിണ്ണഃ സദാമര്ഷീ ലോകധിഷ്ഠാന മദ്ഭുതഃ || 95 ||

സനാത് സനാതനതമഃ കപിലഃ കപിരവ്യയഃ |

സ്വസ്തിദഃ സ്വസ്തികൃത്-സ്വസ്തിഃ സ്വസ്തിഭുക് സ്വസ്തിദക്ഷിണഃ || 96 ||

അരൗദ്രഃ കുംഡലീ ചക്രീ വിക്രമ്യൂര്ജിതശാശനഃ |

ശബ്ദാതിഗഃ ശബ്ദസഹഃ ശിശിരഃ ശര്വരീകരഃ || 97 ||

അക്രൂരഃ പേശലോ ദക്ഷോ ദക്ഷിണഃ, ക്ഷമിണാം വരഃ |

വിദ്വത്തമോ വീതഭയഃ പുണ്യശ്രവണ കീര്തനഃ || 98 ||

ഉത്താരണോ ദുഷ്കൃതിഹാ പുണ്യോ ദുഃസ്വപ്നനാശനഃ |

വീരഹാ രക്ഷണഃ സംതോ ജീവനഃ പര്യവസ്ഥിതഃ || 99 ||

അനംതരൂപ‌உനംത ശ്രീര്-ജിതമന്യുര്-ഭയാപഹഃ |

ചതുരശ്രോ ഗഭീരാത്മാ വിദിശോ വ്യാദിശോ ദിശഃ || 100 ||

അനാദിര്-ഭൂര്ഭുവോ ലക്ഷ്മീഃ സുവീരോ രുചിരാംഗദഃ |

ജനനോ ജനജന്മാദിര്-ഭീമോ ഭീമ പരാക്രമഃ || 101 ||

ആധാര നിലയോ‌உധാതാ പുഷ്പഹാസഃ പ്രജാഗരഃ |

ഊര്ധ്വഗഃ സത്പഥാചാരഃ പ്രാണദഃ പ്രണവഃ പണഃ || 102 ||

പ്രമാണം പ്രാണനിലയഃ പ്രാണഭൃത് പ്രാണജീവനഃ |

തത്ത്വം തത്ത്വ വിദേകാത്മാ ജന്മമൃത്യു ജരാതിഗഃ || 103 ||

ഭൂര്ഭുവഃ സ്വസ്തരുസ്താരഃ സവിതാ പ്രപിതാമഹഃ |

യജ്ഞോ യജ്ഞപതിര്-യജ്വാ യജ്ഞാംഗോ യജ്ഞവാഹനഃ || 104 ||

യജ്ഞഭൃത് യജ്ഞകൃത് യജ്ഞീ യജ്ഞഭുക് യജ്ഞസാധനഃ |

യജ്ഞാന്തകൃത് യജ്ഞ ഗുഹ്യ മന്നമന്നാദ ഏവ ച || 105 ||

ആത്മയോനിഃ സ്വയംജാതോ വൈഖാനഃ സാമഗായനഃ |

ദേവകീനംദനഃ സ്രഷ്ഠാ ക്ഷിതീശഃ പാപനാശനഃ || 106 ||

ശംഖഭൃന്നംദകീ ചക്രീ ശാങ്ഗ ധന്വാ ഗദാധരഃ |

രഥാംഗപാണി രക്ഷോഭ്യഃ സര്വപ്രഹരണായുധഃ || 107 ||

ശ്രീ സര്വപ്രഹരണായുധ ഓം നമ ഇതി |

വനമാലീ ഗദീ ശാങ്ഗീ ശംഖീ ചക്രീ ച നംദകീ |

ശ്രീമാന്നാരായണോ വിഷ്ണുര്-വാസുദേവോ‌உഭിരക്ഷതു || 108 ||


ഉത്തര ഭാഗം

ഫലശ്രുതിഃ

ഇതീദം കീര്തനീയസ്യ കേശവസ്യ മഹാത്മനഃ |

നാമ്നാം സഹസ്രം ദിവ്യാനാ മശേഷേണ പ്രകീര്തിതമ്| || 1 ||

യ ഇദം ശൃണുയാന്നിത്യം യശ്ചാപി പരികീര്തയേത്||

നാശുഭം പ്രാപ്നുയാത് കിംചിത്-സോ‌உമുത്രേഹ ച മാനവഃ || 2 ||

വേദാംതഗോ ബ്രാഹ്മണഃ സ്യാത് ക്ഷത്രിയോ വിജയീ ഭവേത് |

വൈശ്യോ ധനസമൃദ്ധഃ സ്യാത് ശൂദ്രഃ സുഖ മവാപ്നുയാത് || 3 ||

ധര്മാര്ഥീ പ്രാപ്നുയാദ്ധര്മ മര്ഥാര്ഥീ ചാര്ഥ മാപ്നുയാത് |

കാമാന വാപ്നുയാത് കാമീ പ്രജാര്ഥീ ചാപ്നുയാത് പ്രജാമ്| || 4 ||

ഭക്തിമാന് യഃ സദോത്ഥായ ശുചിഃ സദ്ഗതമാനസഃ |

സഹസ്രം വാസുദേവസ്യ നാമ്നാമേതത് പ്രകീര്തയേത് || 5 ||

യശഃ പ്രാപ്നോതി വിപുലം യാതി പ്രാധാന്യമേവ ച |

അചലാം ശ്രിയമാപ്നോതി ശ്രേയഃ പ്രാപ്നോത്യ നുത്തമമ്| || 6 ||

ന ഭയം ക്വചിദാപ്നോതി വീര്യം തേജശ്ച വിംദതി |

ഭവത്യരോഗോ ദ്യുതിമാന് ബലരൂപ ഗുണാന്വിതഃ || 7 ||

രോഗാര്തോ മുച്യതേ രോഗാദ്-ബദ്ധോ മുച്യേത ബംധനാത് |

ഭയാന്-മുച്യേത ഭീതസ്തു മുച്യേതാപന്ന ആപദഃ || 8 ||

ദുര്ഗാണ്യതിതര ത്യാശു പുരുഷഃ പുരുഷോത്തമമ്| |

സ്തുവന്നാമ സഹസ്രേണ നിത്യം ഭക്തി സമന്വിതഃ || 9 ||

വാസുദേവാശ്രയോ മര്ത്യോ വാസുദേവ പരായണഃ |

സര്വപാപ വിശുദ്ധാത്മാ യാതി ബ്രഹ്മ സനാതനമ്| || 10 ||

ന വാസുദേവ ഭക്താനാ മശുഭം വിദ്യതേ ക്വചിത് |

ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഭയം നൈവോപജായതേ || 11 ||

ഇമം സ്തവമധീയാനഃ ശ്രദ്ധാഭക്തി സമന്വിതഃ |

യുജ്യേതാത്മ സുഖക്ഷാംതി ശ്രീധൃതി സ്മൃതി കീര്തിഭിഃ || 12 ||

ന ക്രോധോ ന ച മാത്സര്യം ന ലോഭോ നാശുഭാമതിഃ |

ഭവംതി കൃതപുണ്യാനാം ഭക്താനാം പുരുഷോത്തമേ || 13 ||

ദ്വൗഃ സ ചംദ്രാര്ക നക്ഷത്രാ ഖം ദിശോ ഭൂര്മഹോദധിഃ |

വാസുദേവസ്യ വീര്യേണ വിധൃതാനി മഹാത്മനഃ || 14 ||

സസുരാസുര ഗംധര്വം സയക്ഷോരഗ രാക്ഷസമ് |

ജഗദ്വശേ വര്തതേദം കൃഷ്ണസ്യ സ ചരാചരമ്| || 15 ||

ഇംദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിഃ സത്ത്വം തേജോ ബലം ധൃതിഃ |

വാസുദേവാത്മ കാന്യാഹുഃ, ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞ ഏവ ച || 16 ||

സര്വാഗമാനാ മാചാരഃ പ്രഥമം പരികല്പതേ |

ആചര പ്രഭവോ ധര്മോ ധര്മസ്യ പ്രഭുരച്യുതിഃ || 17 ||

ഋഷയഃ പിതരോ ദേവാ മഹാഭൂതാനി ധാതവഃ |

ജംഗമാ ജംഗമം ചേദം ജഗന്നാരായണോദ്ഭവമ് || 18 ||

യോഗോജ്ഞാനം തഥാ സാംഖ്യം വിദ്യാഃ ശില്പാദികര്മ ച |

വേദാഃ ശാസ്ത്രാണി വിജ്ഞാനമേതത് സര്വം ജനാര്ദനാത് || 19 ||

ഏകോ വിഷ്ണുര്-മഹദ്-ഭൂതം പൃഥഗ്ഭൂതാ ന്യനേകശഃ |

ത്രീന്ലോകാന് വ്യാപ്യ ഭൂതാത്മാ ഭുംക്തേ വിശ്വഭുഗവ്യയഃ || 20 ||

ഇമം സ്തവം ഭഗവതോ വിഷ്ണോര്-വ്യാസേന കീര്തിതമ് |

പഠേദ്യ ഇച്ചേത്-പുരുഷഃ ശ്രേയഃ പ്രാപ്തും സുഖാനി ച || 21 ||

വിശ്വേശ്വരമജം ദേവം ജഗതഃ പ്രഭുമവ്യയമ്|

ഭജംതി യേ പുഷ്കരാക്ഷം ന തേ യാംതി പരാഭവമ് || 22 ||

ന തേ യാംതി പരാഭവമ് ഓം നമ ഇതി |


അര്ജുന ഉവാച
പദ്മപത്ര വിശാലാക്ഷ പദ്മനാഭ സുരോത്തമ |

ഭക്താനാ മനുരക്താനാം ത്രാതാഭവ ജനാര്ദന || 23 ||


ശ്രീഭഗവാന് ഉവാച
യോ മാം നാമ സഹസ്രേണ സ്തോതുമിച്ഛതി പാംഡവ |

സോ‌உഹമേകേന ശ്ലോകേന സ്തുത ഏവ ന സംശയഃ || 24 ||

സ്തുത ഏവ ന സംശയ ഓം നമ ഇതി |


വ്യാസ ഉവാച
വാസനാദ്-വാസുദേവസ്യ വാസിതം ഭുവനത്രയമ് |

സര്വഭൂത നിവാസോ‌உസി വാസുദേവ നമോസ്തുതേ || 25 ||

ശ്രീവാസുദേവ നമോസ്തുത ഓം നമ ഇതി |

പാര്വത്യുവാച
കേനോപായേന ലഘുനാ വിഷ്ണോര്-നാമ സഹസ്രകമ് |

പഠ്യതേ പംഡിതൈര്-നിത്യം ശ്രോതു മിച്ഛാമ്യഹം പ്രഭോ || 26 ||


ഈശ്വര ഉവാച
ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ |

സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമനാമ വരാനനേ || 27 ||

ശ്രീരാമ നാമ വരാനന ഓം നമ ഇതി |


ബ്രഹ്മോവാച
നമോ‌உസ്ത്വനംതായ സഹസ്രമൂര്തയേ സഹസ്ര പാദാക്ഷി ശിരോരു ബാഹവേ |

സഹസ്ര നാമ്നേ പുരുഷായ ശാശ്വതേ സഹസ്രകോടീ യുഗ ധാരിണേ നമഃ || 28 ||

സഹസ്ര കോടീ യുഗധാരിണേ നമ ഓം നമ ഇതി |

സംജയ ഉവാച
യത്ര യോഗേശ്വരഃ കൃഷ്ണോ യത്ര പാര്ഥോ ധനുര്ധരഃ |

തത്ര ശ്രീര്-വിജയോ ഭൂതിര്-ധ്രുവാ നീതിര്-മതിര്-മമ || 29 ||


ശ്രീ ഭഗവാന് ഉവാച
അനന്യാശ്ചിംത യംതോ മാം യേ ജനാഃ പര്യുപാസതേ |

തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹമ്| || 30 ||

പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാമ്| |

ധര്മ സംസ്ഥാപനാര്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ || 31 ||

ആര്താഃ വിഷണ്ണാഃ ശിഥിലാശ്ച ഭീതാഃ ഘോരേഷു ച വ്യാധിഷു വര്തമാനാഃ |

സംകീര്ത്യ നാരായണ ശബ്ദമാത്രം വിമുക്ത ദുഃഖാഃ സുഖിനോ ഭവംതി || 32 |കായേന വാചാ മനസേംദ്രി യൈര്വാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേഃ സ്വഭാവാത്

കരോമി യദ്യത്-സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമര്പയാമി || 33 ||

No comments: