08/10/2013

ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവും മെസ്മറിസവും

ഒരിക്കൽ കൊലത്തൂരുള്ള കൊലത്തൂക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു സ്വാമികൾ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു . 

അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ (നമ്പൂതിരി) സ്വാമിയെ കാണാൻ അവിടെ എത്തി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു 

എനിക്ക് ഒരാളെ മേസ്മരിസത്തിലൂടെ ഉറക്കാനും അയാളുടെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും . 

ഗുരു ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒരാളെ ഉറക്കാനും കഴിയും  അല്ലെ. . 

നമ്പൂതിരി സമ്മതിച്ചു. 

ഗുരുവും ബ്രാഹ്മണനും പരസ്പ്പരം ഇമവെട്ടാതെ കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കിയിരുന്നു. 

നമ്പൂതിരി എന്തോ കുറെ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചിട്ടു സ്വാമിയോട് ഉറങ്ങുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു.

എന്നാൽ കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്പൂതിരി ഉറങ്ങിപോയത് കണ്ടിട്ടു ഗുരു മന്ദഹസിച്ചിരുന്നു. 

അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആളുകൾ അത് കണ്ടു അതിശയപ്പെട്ടു നിന്നു.

ഗുരുദേവൻ തന്റെ കമണ്ടലത്തിൽ നിന്നും അല്പ്പം തീർത്ഥ ജലം നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖത്തു തളിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഉണർന്നു .

നമ്പൂതിരി ഗുരുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു നമസ്ക്കരിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു ഗുരോ എനിക്ക് മാപ്പു തരണം.

No comments: