08/10/2013

"നാം ശ്വാസം ഏതു ഭാഗത്തുനിന്ന് എടുക്കണം ?"

കുമ്മംപള്ളി രാമ൯ പിള്ള ആശാന്റെ കുടിപള്ളിക്കൂടത്തില്‍ വിദ്യാ൪ത്ഥികള്ക്ക് ജാതി നോക്കിയാണ് ഇരിപ്പിടം കല്പിച്ചിരുന്നത്. പലക, പനംപായ്, മെടഞ്ഞ ഓല, എന്നിവയായിരുന്നു ഇരിക്കാ൯. 

ഒരു ദിവസം നാരായണ ഗുരു പലകയില്‍ വന്നിരുന്നു. അപ്പോള്‍ ചില കുട്ടികള്‍പറഞ്ഞു : "മെടഞ്ഞ ഓലയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടം, അവിടെ മാറി ഇരിക്കണം." 

ഗുരു ഓലക്കീറില്‍ മാറി ഇരുന്നിട്ടു ചോദിച്ചു : "നാം ശ്വാസം ഏതു ഭാഗത്തുനിന്ന് എടുക്കണം ?" 

ഉത്തരം മുട്ടിയ കുട്ടികള്‍ ആശാനോടു വിവരം പറഞ്ഞു. 

രാമ൯ പിള്ള ആശാ൯ : "ഞാ൯ അവനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊള്ളാം. നിങ്ങള്‍ നിയന്ത്രികേണ്ട. അവന് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് ഇരിക്കട്ടെ".

- ഗുരുകുലം മാസിക

No comments: