29/10/2013

തസ്മാത് ജാഗ്രത ജാഗ്രത- ശങ്കരാചാര്യര്‍

No comments: