29/10/2013

മഹാഭാരതത്തേക്കുറിച്ച് വ്യാസന്‍.


യദി ഹാസ്തി തദന്യത്ര
യത്രാ നാസ്തി തദ ക്വചിത്

ഇതിലുള്ളത് വേറെയെവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ കണ്ടേക്കാം, 
എന്നാല്‍ ഇതിലില്ലാത്തത് വേറെ എവിടെയുമില്ല

No comments: