08/10/2013

നമ്മുടേതും ബുദ്ധമതം തന്നെ ~ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു

സിലോണില് ഒരു കമ്പനിബ്രോക്ക൪ സംഭാഷണത്തിനിടയില് താ൯ ബുദ്ധമതക്കാരനാണെന്നു പറയുകയും സ്വാമികളുടെ മതം ഏതാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു.


സ്വാമി : നമ്മുടേതും ബുദ്ധമതം തന്നെ.

സ്വാമി തന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണോ എന്നു ബ്രോക്ക൪ സംശയിച്ചു.

അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു : അതെങ്ങനെ ?

സ്വാമി : നിങ്ങള് ബുദ്ധന്റെ പര്യായങ്ങള് കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ.

"ഷഡഭിജ്ഞോ ദശബലോ
അദ്വയവാദീ വിനായകഃ" എന്ന്.

ബ്രോക്ക൪ - ഉവ്വ്.

സ്വാമി : നാം അദ്വയവാദി ആയതുകൊണ്ടു തന്നെയാണു നമ്മുടേതും ബുദ്ധമതമാണെന്നു പറഞ്ഞത്.

ബ്രോക്ക൪ സന്തുഷ്ടനായി.

- സി.ആ൪. കേശവ൯ വൈദ്യ൪, ശ്രീനാരായണഗുരു സ്വന്തം വചനങ്ങളിലൂടെ

No comments: