03/10/2013

ശവം ദഹിപ്പിക്കുന്നതോ കബറടക്കം ചെയ്യുന്നതോ മണ്ണില് കുഴിച്ചു മൂടുന്നതോ ഏതായിരിക്കും നല്ലത് ?

ഒരികല്‍ ജഡ്ജി ഈ.കെ. അയ്യാക്കുട്ടി അവ൪കള്‍ സ്വാമികളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു :

നമ്മുടെ ശവം ദഹിപ്പിക്കുന്നതോ കബറടക്കം ചെയ്യുന്നതോ മണ്ണില് കുഴിച്ചു
മൂടുന്നതോ ഏതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് ഒന്നറിവാ൯ ആഗ്രഹമുണ്ട്.

ഇതുകേട്ട് സ്വാമികള്‍ ഇങ്ങനെ കല്പിച്ചു : ശവങ്ങള് ചക്കിലിട്ടാട്ടി വളമായിട്ടതു കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ?

ജഡ്ജി : അയ്യോ! അതു സങ്കടമാണ്. 

സ്വാമി : എന്താ നോവുമോ? എന്നു ചോദിച്ചു ചിരിച്ചു.

- മൂലൂ൪

No comments: