01/10/2013

പുന൪ജന്മം ഉണ്ടോ ?


ഒരു യുക്തിവാദി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനോട് : പുന൪ജന്മം ഉണ്ടോ ?

ഗുരു : നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് ?

യുക്തിവാദി : എന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലെന്നാണ്.

ഗുരു : പിന്നെ എന്താണു സംശയം ?

- ഗുരുദേവ൯ മാസിക, ഏപ്രില് 1987

No comments: