03/09/2013

ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും


ശിവഗിരി സ്കൂളിനു പണം പിരിക്കാ൯വേണ്ടി ശ്രീനാരായണ ഗുരു തൃപ്പാദങ്ങള് കരുനാഗപ്പള്ളിയില് സഞ്ചരിക്കുമ്പോള് (1924) രോഗഗ്രസ്തനായി കിടന്നിരുന്ന ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ പ്രാക്കുളത്തെ തോട്ടുവയല് എന്ന പുരാതന നായ൪ ഭവനത്തില് ചെന്നു സന്ദ൪ശിച്ചു.

ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ -ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിയാരുടെ പണിയാണോ. നിവൃത്തി ഒന്നും ഇല്ലേ?

ശ്രീനാരായണ ഗുരു  - പ്രവൃത്തി ഉണ്ട് ആരില്ല. നിവൃത്തി കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം.

- പഴമ്പള്ളി അച്യുത൯, ശ്രീനാരായണഗുരു (സ്മരണകള്)

No comments: