03/09/2013

മാതൃത്വത്തിന്റെ മഹത്വം


"നൂറ് ആചാര്യന്മാര്‍ക്ക് തുല്യനാണ് ഒരു പിതാവ്. 
ആയിരം പിതാവിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ഒരമ്മയ്ക്കുള്ളത്. 
മാതൃത്വത്തിന്റെ ഈ മഹനീയത മനസ്സിലാക്കിടട്ടെ."

No comments: