03/09/2013

1882-1883 കാലഘട്ടത്തിലെ കേദാരനാഥം


ഇന്നത്തെപ്പോലെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനല്ലാതെ തീര്‍ത്ഥാടനത്തിനു മാത്രമായി കുറച്ച് സാധുക്കള്‍ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത ചിത്രങ്ങള്‍- ആര്‍ക്കിയോളജിക്കല്‍ സര്‍വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശേഖരത്തില്‍ നിന്ന്.

Photo: 1882-1883 കാലഘട്ടത്തിലെ കേദാരനാഥം.
Like Arshavidya Prathishtanam page

ഇന്നത്തെപ്പോലെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനല്ലാതെ തീര്‍ത്ഥാടനത്തിനു മാത്രമായി കുറച്ച് സാധുക്കള്‍ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത ചിത്രങ്ങള്‍- ആര്‍ക്കിയോളജിക്കല്‍ സര്‍വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശേഖരത്തില്‍ നിന്ന്.

No comments: