10/09/2013

ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഈയിടെ നാടുനീളെ കല്ലു നാട്ടുന്നതായി കേട്ടല്ലോ.

ശ്രീനാരായണ ഗുരു ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോട് ഒരദ്വൈതി എന്ന നിലയില് വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുദേവന് (കുഞ്ഞികണ്ണന്) എതി൪പ്പുണ്ടായിരുന്നു.


അദ്വൈതവും വിഗ്രഹാരാധനയും ഒത്തുപോവില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.

ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഗുരുവിനോടു ചോദിച്ചു:


ഗുരുദേവ൯ ഈയിടെ നാടുനീളെ കല്ലുനാട്ടുന്നതായി കേട്ടല്ലോ.

ഗുരു : (വാഗ്ഭടാനന്ദന്റെ കാതിലുള്ള കല്ലുവച്ച കടുക്ക൯ ഉദ്ദേശിച്ച്)

നാം കല്ലു നാട്ടുന്നതല്ലേ ഉള്ളു? കുഞ്ഞികണ്ണ൯ അതു ചുമന്നുകൊണ്ടു നടക്കുന്നല്ലോ.- തറമ്മല് കൃഷ്ണ൯


No comments: