04/09/2013

അയിത്തത്തിനെതിരെ ബാലനായിരിക്കെ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു സ്വാമികള്‍ -Young Sree Narayana Guru against untouchability (intangibility)

ഒരിക്കല്‍ ബാലനായിരുന്ന ശ്രീ നാരായണ ഗുരു വഴിയെ നടന്നു പോകുമ്പോള്‍ വഴി അരികില്‍ ഒരു പുലയ കുടിലില്‍ കഞ്ഞി തിളച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടു .

അത് കണ്ടു ഗുരു അകത്തു കയറി അതങ്ങ് ഇറക്കി വെച്ചു .

ആയ്യോ കഷ്ടം !!! 

എവിടെ നിന്നോ ആ വീടിലെ വീട്ടുകാരി ഓടിവന്നു.

നാണു അശുദ്ധമായല്ലോ. ഈ വിവരം മാടന്‍ ആശാനെയും അറിയിച്ചു.

നാണുവിന്റെ അച്ഛന് അത് ഒട്ടു ഇഷ്ടം ആയില്ല, കുടാതെ കൈയിലിരുന്ന ചൂരല്‍ ഉയര്‍ത്തി എന്നിട്ട്‌ ചോദിച്ചു

" നീ ഇന്ന് പുലച്ചാളയില്‍ കയറി അവരുടെ കഞ്ഞി കലം ഇറക്കിവെച്ചോ ?"

"ഇറക്കി വെച്ചു "

അപ്പോള്‍ നാണുവിന്റെ അമ്മയും പരാതി "

" എന്നെയും തൊട്ടു അശുദ്ധം ആകിയല്ലോ" അതോടെ കോപം ഇരട്ടിച്ചു.

"നിഷേധം മൂത്തു പോകുന്നു... ഈ കുലത്തിന്റെ പുണ്യം കെടുത്തണോ. എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ചെയരുത് എന്ന്"

അപ്പൊ ഗുരു തന്റെ പിതാവിനോടായി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു

"ആ പുല ചാളയില്‍ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല അരി തിളച്ചു മറിയുന്നതും കാണാന്‍ ഇടയായി... ഞാനത് ഇറക്കി വെച്ചില്ല എങ്കില്‍ ആ പാവങ്ങള്‍ പട്ടിണി ആകുമായിരുന്നു " സ്വാമികള്‍ ശാന്തമായി പറഞ്ഞു

അടിക്കാന്‍ ഉയര്‍ന്ന കൈ പതുക്കെ താണ് ഏറെ നേരം ചിന്ധാമഗ്നനായി നിന്നൂ ആ പിതാവ്.

കടപാട് കൈനികര കുമാരപിള്ളയുടെ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു സ്വാമികള്‍ എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും പേജ് 259

No comments: