14/09/2013

അമ്പാടി കണ്ണാ അജ്ഞന മെഴുതിയതാരോ...

അമ്പാടി കണ്ണാ അജ്ഞന മെഴുതിയതാരോ
ചെഞ്ചുണ്ടിൽ കണ്ണേ ഈ അരുണിമ ചാർത്തിയത് ആരോ
മരതകങ്ങൾ മണി മാലയിതിൽ തിരുകി വെച്ചതാരോ
മയിൽ വർണ്ണ പീലികൾ മുടിയിൽ ചുരികി വെച്ചതാരോ
അളി നിറമാ തിരുവുടലിൽ കരുതി വെച്ചതാരോ ....

നിൻ ചൊടിയിൽ കണ്ണാ ഈ മുരളിക കരുതിയതാരോ
നിന്നുടലിൽ കണ്ണേ ഈ അകിൽ മണമരുളിയാതാരോ
അഴെഴുകാമ കുറുനിര തനിയെ ചുരുളഴിച്ചതാണോ ..
അരമണികൾ കുടു കുടു തനിയെ ചിരി യുതിർതതാണോ
കരി മിഴിയിൽ കടലലകൾ തിരയടിച്ചതാണോ ..

കാളിന്ദി പുളിനം തൃക്കാലിണ തഴുകുകയാണോ
കാളിയനാ കാൽക്കൽ ഫണമാകെ തപിക്കുകയാണോ
പൂവനങ്ങൾ പൂക്കളമെഴുതി തൊഴുതു നില്ക്കയാണോ
പൂത്തുലഞ്ഞ തളിലത വനിയിൽ മാല തീർക്കായാണോ
യദു തിലകം ഇഹ മഖിലം പരിലസിക്കയാവാം....

കളകളമീ യമുനാ നദി കുളിരല പകരുകയാണോ
കളമൊഴിമാർക്കണിയാൻ ഉടുവസനമിതലകളതാണോ
മദനഭംഗി മാരനതായി മലരിടുന്നനേരം...
മതി മതിയെന്നവരുടെ മൃദുമെയ്യ് അലിവിരന്ന നേരം
അകമിഹയാൽ ഇവനഖിലം അണി നിരത്തിടാലോ

സാരസുധ ലസിതം മണി വേണുവിനാദവിനോദം
രാസരസാ സലിലം കളഗാത്ര വിഭുഷിതയാമം..
അവരിമേയ പരസുഖ സുഭഗം പകരുമാത്മ രാഗം
അമലരൂപ ബന്ധനബന്ധം തവ പദാരവിന്ദം
അഴകെഴുമ ലയ സുകൃതം തിരു കൃപാമരന്തം

കായമ്പു വർണ്ണ യെൻ കാർമുകിലോളിയളി വർണ്ണ
കാമദനേ കരുണ രസ സാര സുധധര പരനെ
കൃത ഫലങ്ങളിനിയവയൊഴിയാൻ വഴികൾ വേറെയില്ലേ
തൊഴുതുടഞ്ഞ മനസൊരു ഹവിസ്സായി ഇനിയുമേൽക്കുകില്ലേ
ഭവ തരണം തവ ചരണം ഹരി മുകുന്ദപാദം

No comments: