03/09/2013

വൈഷ്ണവ ജനം


വൈഷ്ണവ ജന തൊ തെയ്‌നെ രേ കഹിയെ ജെ പീട് പരായി ജാനേരേ ...

അര്‍ത്ഥം : വൈഷ്ണവ ജനം എന്ന് ആരെ വിവക്ഷിക്കുന്നുവോ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന അറിയുന്നയാളും മറ്റൊരുവന്റെ ദുഃഖത്തിൽ സഹായിക്കുന്നവനും അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്തവനും സകലരെയും വന്ദിക്കുന്നവനും ആരെയും നിന്ദിക്കാത്തവനും ആയിരിക്കും. വാക്കിലും കായത്തിലും മനസ്സിലും അചഞ്ചലനായിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയൊരാൾ‌ക്ക് ജന്മം നല്കിയ ജനനി ധന്യയാണ്. സമദൃഷ്ടിയും തൃഷ്ണ ത്യജിച്ചവനും പരസ്ത്രീകളെ മാതാവായി കരുതുന്നവനും അസത്യം പറയാൻ നാവ് ചലിയ്ക്കാത്തവനും മറ്റൊരുവന്റെ ധനം ആഗ്രഹിക്കാത്തവനും ഭൌതിക വസ്തുക്കളോടുളള മോഹമാകുന്ന മായയിൽ അകപ്പെടാത്തവനും സർവ്വ സംഗ പരിത്യാഗിയും ആയിരിക്കും. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും രാമനാമ ജപത്തിൽ രമിക്കുന്നവനായിരിക്കും. സകല തീർത്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽത്തന്നെ ഉണ്ട്. ലോഭ, കപട രഹിതനും കാമ ക്രോധ വികാരങ്ങളെ നിവാരണം ചെയ്തവനും ആയിരിക്കും. കുലത്തിലെ എഴുപത്തിയൊന്ൻ തലമുറകൾ‌ക്ക് മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയൊരാളുടെ ദിവ്യദർശനത്തിന് നരസിംഹ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.


പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭക്ത കവി നരസിംഹ് മേത്ത എഴുതിയ ഗുജറാത്തി കീർത്തനമാണ്‌ വൈഷ്ണവ ജൻ തൊ. മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായ സാർ‌വ്വജനികതയും 'എങ്ങനെ നല്ല മനുഷ്യനാകാം' എന്നതിൻ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളും നൽകുന്നതിനാലാകാം മഹാത്മാഗാന്ധിയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള ഭജനയായിരുന്നു ഇത്.

വൈഷ്ണവ ജന തൊ തെയ്‌നെ രേ കഹിയെ ജെ പീട് പരായി ജാനേരേ
വൈഷ്ണവ ജന തൊ തെയ്‌നെ രേ കഹിയെ ജെ പീട് പരായി ജാനേരേ

പര് ദുഖേ ഉപ്‌കാർ കരേ തോയെ മന് അഭിമാന് ന ആനേ രേ
വൈഷ്ണവ ജന തൊ തെയ്‌നെ രേ കഹിയെ

സകല് ലോക്‌മാ സഹുനേ ബന്ധേ നിന്ദാ ന കരേ കേണീ രേ
ബാച്ച് കാച്ച് മന് നിശ്ചൽ രാഘേ ധന് ധന് ജനനീ തേനീ രേ
വൈഷ്ണവ ജന തൊ തെയ്‌നെ രേ കഹിയെ

സമദൃഷ്ടി നെ തൃഷ്ണ ത്യാഗി പര്സ്ത്രീ ജേനേ മാത് രേ
ജിഹ്വാ തഘി അസത്യ ന ബോലേ പര്ധന് നവ് ഝാലേ ഹാഥ് രേ
വൈഷ്ണവ ജന തൊ തെയ്‌നെ രേ കഹിയെ

മോഹ് മായാ വ്യാവേ നഹി ജേനേ ദൃഢ് വൈരാഗ്യ ജേന മന്മാ രേ
രാംനാമ്ശൂം താളി രേ ലാഗി സകല് തീർ‌ത്ഥ് തേന തന്മ രേ
വൈഷ്ണവ ജന തൊ തെയ്‌നെ രേ കഹിയെ

വൻലോഹീ നേ കപട് രഹിത് ഛേ കാമ് ക്രോധ് നിവാര്യാ രേ
ഭന് നര്സൈയോ തേനോ ദർശൻ കർത്താ കുള് ഏകോതേര് താര്യാ രേ
വൈഷ്ണവ ജന തൊ തെയ്നെ രേ കഹിയെ ജെ പീട് പരായി ജാനേരേ

No comments: