02/09/2013

ത്യജിക്കേണ്ട മിത്രം


"പരോക്ഷേ കാര്യഹന്താരം പ്രത്യക്ഷേ പ്രിയവാദിനം
വര്ജ്ജേയേത്താദൃശം മിത്രം വിഷകുംഭം പയോമുഖം"

നാമറിയാതെ ഒളിച്ചുനിന്നു നമ്മെ തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും എന്നാല്‍ പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ ഭംഗിവാക്ക് പറയുന്നവനും ആയ മിത്രത്തെ "മുകളില്‍ പാല്‍ നിറച്ച വിഷകുംഭ"ത്തിനു തുല്യം വര്ജ്ജിവക്കേണ്ടതാണ്.

(സുഭാഷിതഭാണ്ഡാഗാരം)

No comments: