18/02/2014

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः ।


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः ।

भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागँसस्तनूभिः

व्यशेम देवहितं यदायूः

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः

स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः

स्वस्ति नो ब्रुहस्पतिर्दधातु

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

No comments: