27/02/2014

സമ്മോഹനമന്ത്രം

ഓം 
ക്ലീം കൃഷ്ണായ
വാസുദേവായ 
കരകമല മധുകരായ 
സര്‍വ്വജന സമ്മോഹനായ
 സര്‍വ്വവിഘ്നവിനാശയായ 
സര്‍വ്വകാര്യൈക സാധനായ 
സ്വാഹ

ഫലശ്രുതി :- സര്‍വ്വവശ്യം

No comments: