27/02/2014

സ്വയംവരമന്ത്രം


ഓം 
യോഗിനി യോഗിനി 
യോഗേശ്വരി യോഗേശ്വരി 
യോഗഭയങ്കരി യോഗഭയങ്കരി 
സകലസ്ഥാവരജംഗമസ്യ 
മുഖഹൃദയം 
മമ വശം 
ആകര്‍ഷയ ആകര്‍ഷയ 
സ്വാഹ

ഫലശ്രുതി :-വിവാഹതടസ്ഥം മാറി നല്ല വിവാഹംനടക്കാന്‍

No comments: