08/02/2014

തീവ്ര പ്രണയത്തിന്റെ അടയാളം ...


17 ലക്ഷം വർഷം മുന്നേ നിര്മ്മിച്ച പാലത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ NASA പുറത്തു വിട്ടു.

ഇന്ത്യക്കും , ശ്രീ ലങ്കക്കും ഇടയിൽ, മനുഷ്യ നിര്മ്മിതമായ ഈ പാലം കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് നാസ യുടെ ഉപഗ്രഹം ഒപ്പിയെടുത്തു ..
പുരാണങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന (രാമായണം) ശ്രീ രാമൻ നിർമ്മിച്ച സേതു പാലം ഇതാണ്........

Google map ദൃശ്യം ... പുരാണത്തിന് നാസാ അംഗികാരം ലഭിച്ചപോൾ അത് ചരിത്രമായി ... തീവ്ര പ്രണയത്തിന്റെ അടയാളം ...

 
Photo: 17 ലക്ഷം വർഷം മുന്നേ നിര്മ്മിച്ച പാലത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ NASA പുറത്തു വിട്ടു.
ഇന്ത്യക്കും , ശ്രീ ലങ്കക്കും ഇടയിൽ, മനുഷ്യ നിര്മ്മിതമായ ഈ പാലം കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് നാസ യുടെ ഉപഗ്രഹം ഒപ്പിയെടുത്തു ..
പുരാണങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന (രാമായണം) ശ്രീ രാമൻ നിർമ്മിച്ച സേതു പാലം  ഇതാണ്........

Google map ദൃശ്യം ... പുരാണത്തിന് നാസാ അംഗികാരം ലഭിച്ചപോൾ അത് ചരിത്രമായി ... തീവ്ര പ്രണയത്തിന്റെ അടയാളം ...

No comments: