16/02/2014

ശിവപൂജ ~ പുഷ്പങ്ങൾ.


ഓം നമഃ ശിവായ

ശിവപൂജയ് ക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ. 

കൂവളത്തില, എരുക്കിൻപൂവ്, കരവിരം, താമര, ഉമ്മം, ചെബകം, ജമന്തി, ചുവന്ന മന്ദാരം, വെള്ളതാമര, അശോകം, കരിംകൂവളം, കടലാടി, ഇലഞ്ഞി.


No comments: