27/02/2014

അഘോരമന്ത്രം


ഓം
 ഹ്രീം 
സ്ഫുര സ്ഫുര
 പ്രസ്ഫുര പ്രസ്ഫുര
 ഘോര ഘോര 
തരതനു രൂപ 
ചട ചട 
പ്രചട പ്രചട 
കഹ കഹ 
വമ വമ 
ബന്ധ ബന്ധ 
ഘാതയ ഘാതയ 
ഹും 
ഫട് 
സ്വാഹ

ഫലശ്രുതി :- ശത്രുദോഷം , ദൃഷ്ടിദോഷം ,ബാധോപദ്രവം എന്നിവകള്‍ മാറാന്‍

No comments: