27/02/2014

മഹാസുദര്‍ശനമന്ത്രം


ഓം 
ക്ലീം കൃഷ്ണായ
ഗോവിന്ദായ 
ഗോപീജനവല്ലഭായ 
പരായ 
പരം പുരുഷായ 
പരമാത്മനേ 
പരകര്‍മ്മ 
മന്ത്ര യന്ത്ര ഔഷധസ്ത്ര ശസ്ത്രാണി 
സംഹര സംഹര 
മൃത്യോര്‍ 
മോചയ മോചയ 
ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാസുദര്‍ശനായ 
ദീപ്ത്രേ ജ്വാലാ പരീതായ 
സര്‍വ്വദിക് ക്ഷോഭണകരായ 
ഹും ഫട് ബ്രഹ്മണേ 
പരം ജ്യോതിഷേ 
സ്വാഹ .

ഫലശ്രുതി :- ശത്രുദോഷം , ദൃഷ്ടിദോഷം , പ്രേതോപദ്രവം , എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരാര്‍ത്ഥം

No comments: