27/02/2014

ശൂലിനിമന്ത്രംഓം 
ഹ്രീം 
ദും 
ജ്വല ജ്വല ശൂലിനി 
ദുഷ്ടനിവാരിണി 
മാം രക്ഷ രക്ഷ 
അസ്മദ്ബാധകാന്‍ ദുഷ്ടാന്‍ 
ഹന ഹന 
ഹും 
ഫട് 
സ്വാഹ

ഫലശ്രുതി:-ബാധോപദ്രവനിവൃത്തിക്ക്

No comments: