27/02/2014

മൃത്യുഞ്ജയമന്ത്രം


ഓം 
ത്രയമ്പകം യജാമഹേം 
സുഖന്ധിം പുഷ്ടിവര്‍ദ്ധനം 
ഉര്‍വ്വാരുക മിവ ബന്ധനാത് 
മൃത്യോര്‍ മൂഷീയ 
മാമൃതാത് 
സ്വാഹ


ഫലശ്രുതി :- അപമൃത്യുദോഷം , രോഗങ്ങള്‍ എന്നിവ മാറാനും ബാധാശമനത്തിനും

No comments: