27/02/2014

മൃതസഞ്ജീവനീമന്ത്രം


ഓം 
ജും സഹ 
ഈം സൌം ഹംസഹ 
സജ്ഞീവനീ സജ്ഞീവനീ 
മമ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥിസ്തം 
പ്രാണം കുരു കുരു 
സോഹം സൌം ഈം സം ജും 
അമൃഷ്ടോം നമശ്ശിവായ 
സ്വാഹ

ഫലശ്രുതി :-രോഗശമനത്തിനും,അപമൃത്യുദോഷം മാറാനും

No comments: