23/07/2014

മഴക്കാഴ്ച്ചകള്‍

Photo: ∩ ║ │ ╱ ◥ █ ◣ ║ ∩ 田 │ ║ ▓ ▓ ∩ ║ Gσσ∂
morñiηφ friends- ✿ ✿ - ✿ ღ ✿ ✿ - - █ ║ █
have a beautiful day. .♡ ¤ ` ~
ശുഭദിനം കൂട്ടുകാെര.....★■□♥.

No comments: