27/08/2013

ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആര്ക്കും കൊണ്ടുവരാം

ഓം സർവേശാം സ്വസ്തിര് ഭവതു

സർവേശാം ശാന്തിര് ഭവതു

സർവേശാം പൂര്ണ്ണം ഭവതു

സർവേശാം മംഗളം ഭവതു

സർവ്വെഭവന്തു സുഖിന:

സർവ്വെ സന്തു നിരാമയ:

സർവ്വെ ഭദ്രാണി പാശ്യന്തു

മാ കശ്ചിത് ദുഃഖ ഭാഗ്ഭവേത്..
ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി....

No comments: