27/08/2013

ഭാരതത്തിന്റെ വേദത്തിലെ ശാന്തി മന്ത്രങ്ങൾॐ असतो मा सद्गमय ।

तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

मृत्योर्माऽमृतं गमय ।

ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥

ഓം അസതോമാ സത്ഗമായ |

തമസോ മാ ജ്യോതിർഗമയ

മൃത്യോർമാ അമൃതം ഗമയ

ഓം ! ശാന്തി ! ശാന്തി ! ശാന്തിഃ ||


ഓം അസത്യത്തിൽ നിന്നും സത്യത്തിൽ നയിക്കേണമേ

ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കണമേ

നാശത്തിൽനിന്നും അമൃതത്തിലേക്ക് നയിക്കേണമേ
ഓം ! ശാന്തി ! ശാന്തി ! ശാന്തിഃ ||

No comments: