27/08/2013

ഭാരതത്തിന്റെ വേദത്തിലെ ശാന്തി മന്ത്രങ്ങൾഓം 


സർവേശാം സ്വസ്തിര് ഭവതു 
സർവേശാം ശാന്തിര് ഭവതു 
സർവേശാം പൂര്ണ്ണം ഭവതു 
സർവേശാം മംഗളം ഭവതു 

സർവ്വെഭവന്തു സുഖിന: 
സർവ്വെ സന്തു നിരാമയ: 
സർവ്വെ ഭദ്രാണി പാശ്യന്തു 
മാ കശ്ചിത് ദുഃഖ ഭാഗ്ഭവേത് | 

ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി....


सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु । 
सर्वेषां शान्तिर्भवतु । 
सर्वेषां पूर्नं भवतु । 
सर्वेषां मड्गलं भवतु ॥ 

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। 
सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। 
मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Sarveśām Svastir Bhavatu 
Sarveśām Shāntir Bhavatu  
Sarveśām Pūrnam Bhavatu 
Sarveśām Maṇgalam Bhavatu 

Om, Sarve bhavantu sukhinaḥ 
Sarve santu nirāmayāḥ 
Sarve bhadrāṇi paśyantu 
Mā kashchit duḥkha bhāgbhavet 
Oṁ Shāntiḥ, Shāntiḥ, Shāntiḥ

May there be happiness in all  
May there be peace in all  
May there be completeness in all  
May there be success in all


May all be prosperous and happy 
May all be free from illness 
May all see what is spiritually uplifting 
May no one suffer 
Om peace, peace, peace

No comments: