28/08/2013

ആനോ ഭദ്രാ ക്രതവോ യന്തു വിശ്വത:- ഋഗ്വേദംആനോ ഭദ്രാ ക്രതവോ യന്തു വിശ്വത: 

“ മംഗളകരമായ ചിന്തകൾ എല്ലായിടത്തുനിന്നും നമ്മളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കട്ടെ ”

No comments: