27/08/2013

ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെ മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച കഥ -1


ക്രൈസ്തവ വ൪ഷം 1927-ല് സ്വാമി തൃപ്പാദങ്ങള് ശിവഗിരിയില് വിശ്രമിക്കുന്നു.
ലോകവന്ദ്യനായ ഗുരൂസ്വാമികള് ഒരു ഒട്ടുമാവിന്റെ അരുകില് കഷ്ടിച്ച് എട്ടടി മാത്രം സമചതുരമുള്ള ഒരുടജത്തിന്റെ കിഴക്കെ തിണ്ണയില് നിവ൪ന്നിരിക്കുന്നു. സഹജവും അലൌകികവുമായ ചിന്ത മുഖത്തു പ്രതിബിംബിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്വാമികളെ ക്രിസ്തുമതത്തില് ചേ൪ക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി രണ്ടു സായ്പന്മാ൪ തൃപ്പാദസന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നു.
സായ്പന്മാ൪ യഥായോഗ്യം ആസനസ്ഥരായ ശേഷം....

സായ്പ് : സ്വാമി ക്രിസ്തുമതത്തില് ചേരണം.

സ്വാമി - നിങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോല് എത്ര വയസ്സായി?

സായ്പ് - മുപ്പത്.

സ്വാമി - നിങ്ങള് ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ നാം ക്രിസ്തുമതത്തില് ഉള്ളതാണ്.

- ധ൪മ്മം മാസിക 1103 തുലാം 21 (1927 നവംബ൪ 7)
പത്രാധിപന്മാ൪ - നടരാജ൯, സി.പി.മേനോ൯

No comments: