27/08/2013

ചോദ്യവും ഉത്തരവും - ഗുരു സ്വാമി മുനി നാരായണ പ്രസാദ്


ഒരിക്കൽ എന്റെ ഗുരു സ്വാമി മുനി നാരായണ പ്രസാദ് ഞാൻ പതിവില്ലാതെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരാനല്ല. ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അറിവില്ലാഴ്മയിൽ നിന്നാണ്. ആ അറിവില്ലാഴ്മയുടെ വേര് അറുത്തു കളയുന്നതാണ് എന്റെ ജോലി. അറിവില്ലാഴ്മയുടെ വേര് അറുത്താൽ അവിടെ അറിവ് വരും. അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം തേടാതെ താനേ എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും.

No comments: