19/01/2014

കിഡ്നി കല്ലിനു പ്രതിവിധി ~ Remedy for Kidney Stone

Photo: കാറ്റ് വേഗതയില്‍ ഒത്തിരി വിശേഷങ്ങൾ...!! Malayorakattu

No comments: