06/01/2014

അമ്മ - Mother - ಅಮ್ಮ - தாயே - माँ

Your Mother carried you inside of her womb for nine whole months, she felt sick for months with nausea, then she watched her feet swell and her skin stretch and tear. She struggled to climb stairs, she got breathless quickly and even a simple task like putting her shoes on was a huge struggle for her. She suffered many sleepless nights while you kicked and squirmed inside of her and while you demanded that she scoffed junk at 3am, she then went through EXCRUCIATING PAIN to bring you into this world. She became your nurse, your chef, your maid, your chauffeur, your biggest fan, your teacher, your agony aunt and your best friend. She's struggled for you, cried over you, fought for you, put herself second for you, hoped the best for you and has driven herself insane with worry for you but never has she asked for anything in return because she loves you and did it all on love alone! Most of us take our Mums for granted but there are people who have lost or have never even seen theirs. If you have a loving Mother who did all of this for you, you are very lucky, never devalue her worth because one day, you'll wish you hadn't!

"ആസ്താം താവദിയം പ്രസൂതിസമയേ ദുര്‍വ്വാരശൂലവ്യഥാ
നൈരുച്യം തനുശോഷണം മലമയീ ശയ്യാ ച സാംവത്സരീ
ഏകസ്യാപി ന ഗര്‍ഭഭാര ഭരണക്ലേശസ്യ യസ്യാ ക്ഷമോ
ദാതും നിഷ്കൃതിമുന്നതോപി തനയസ്തസ്യൈ ജനന്യൈ നമ:"

(മാതൃപഞ്ചകം-ശങ്കരാചാര്യര്‍)

"നില്‍ക്കട്ടേ പേറ്റുനോവിന്‍ കഥ, രുചികുറയും കാലം, ഏറുംചടപ്പും
പൊയ്ക്കോട്ടേ, കൂട്ടിടേണ്ടാ,മലമതിലൊരുകൊല്ലം കിടക്കുംകിടപ്പും
നോക്കുമ്പോള്‍,ഗര്‍ഭമാകും വലിയ ചുമടെടുക്കുന്നതിന്‍ കൂലിപോലും
തീര്‍ക്കാവല്ലെത്രയോഗ്യന്‍ മകനും അതുനിലയ്ക്കുള്ളോരമ്മേ തൊഴുന്നേന്‍"

പല്ലുകള്‍ കടിച്ചമര്‍ത്തി വേദന സഹിച്ച്‌ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചും ശോഷിച്ചും കൂടാതെ എന്നെ ഗര്‍ഭം ചുമന്നപ്പോള്‍ അമ്മയ്ക്കു ഭക്ഷണത്തോട് രുചിയില്ലായ്മ തോന്നിയിരുന്നോ അമ്മേ.... തത്ഫലമായി ഭക്ഷണം വേണ്ടത്ര കഴിക്കാത്തതു കൊണ്ടു അമ്മ മെലിഞ്ഞു പോയിരുന്നോ .. എന്റെ മലമൂത്രത്തെ അമ്മ കൊല്ലക്കണക്കിനു കാലം ശയ്യയാക്കിയിരുന്നോ ...എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ! അവിടേയ്ക്ക്‌ എന്തു തന്നാലും പകരമാവില്ല.

'A Must Read'

Your Mother carried you inside of her womb for nine whole months, she felt sick for months with nausea, then she watched her feet swell and her skin stretch and tear. She struggled to climb stairs, she got breathless quickly and even a simple task like putting her shoes on was a huge struggle for her. She suffered many sleepless nights while you kicked and squirmed inside of her and while you demanded that she scoffed junk at 3am, she then went through EXCRUCIATING PAIN to bring you into this world. She became your nurse, your chef, your maid, your chauffeur, your biggest fan, your teacher, your agony aunt and your best friend. She's struggled for you, cried over you, fought for you, put herself second for you, hoped the best for you and has driven herself insane with worry for you but never has she asked for anything in return because she loves you and did it all on love alone! Most of us take our Mums for granted but there are people who have lost or have never even seen theirs. If you have a loving Mother who did all of this for you, you are very lucky, never devalue her worth because one day, you'll wish you hadn't!

What are you still waiting for?.....
'SHARE' this with friends

No comments: