11/01/2014

KRINVANTO VISHWAM ARYAM – MAKE THE UNIVERSE NOBLE .

Krinvanto viswam aryam ~ (Rig Veda 9.63.5) 

No comments: