02/08/2014

The sages of Rigveda: Following are the names of the most important sages:

1.Madhucchad 2. Jet 3. Meghatithi 4. Shunahshepa 5.Hiranyastupa 6. Kanva 7. Prakava 8. Savya 9. nogha 10. Parashar 11. Gotam 12. Kutsa 13. Kashyapa 14. Rujasva 15. Trupapta 16. Kakshivana 17.Bhavayavya 18.Romash 19.Parushchepa 20.Deerghatamas Agastya 21.Indra 22.Maruta 23.Lopamudra 24.Grutsamad 25.Somahuti 26.Koorma 27.Vishwamitra 28.Rishabha 29.Utkala 30.Kata 31.Devashrava 32.Devavrata 33.Prajapati 34.Vamadeva 35.Aditi 36.Trasadasyu 37.Purumilla 38.Budha 39.Gawishthi 40.Kumar 41.Eesha 42.Sutammara 43.Dharuna 44.Puru 45.Vavru 46.Dwita 47.Prayaswata 48.Shasha Puru 49.Vishwasama 50.Dyumna 51.Vishwacharchani 52.Gopapana 53.Vasuyu 54.Tryaruna 55.Trashwamegha 56.Atri 57.Vishwawar 58.Gouririti 59.Babhra 60.Avasyu 61.Gatu 62.Samavarana 63.Pruthu 64.Vasu 65.Atribhuya 66.Avatsaradi 67.Pratishatra 68.Pratiratha 69.Pratimanu 70.Puruhanamana 71.Suditi 72.Purubheed 73.Haryat 74.Gopavana 75.Saptavadhu 76.Virupa 77.Kurusuti 78.Kutnu 79.Ekadyu 80.Kusidi 81.Ushanakavya 82.Krushna 83.Vishwaka 84.Dyumnika 85.Nrumegha 86.Apala 87.Shrutakaksha 88.Sukaksha 89.Vindu 90.Pootadaksha 91.Tirachcha 92.Dyutana 93.Reha Jamadagni 94.Nema 95.Prayogayavishta 96.Praskanva 97.Pushtigu 98.Ayu 99.Matarishva 100.Krusha 101.Prushadra 102.Suparna 103.Asit 104.Dewal 105.Dadhchyut 106.Ighamavatta 107.Shyavashva 108.Prabhuvasu 109.Rahugana 110.Bruhanmati 111.Apasya 112.Kavi 113.Uchathya 114.Avatsara 115.Amahipu 116.Nighnuvi 117.Mrugu 118.Vaikhanasa 119.Atri 120.Pavitra 121.Renu 122.Harimanta 123.Ben 124.Akhrush-tabhashyaha 125.Ajaha 126.Grutasmad 127.Pratardan 128.Vyaghrapada 129.Karnashruta 130.Ambarisha 131.Rajasva 132.Remasoonu 133.Yayati 134.Nahusha 135.Shikhandini 136.Chashruhu 137.Saptarshi 138.Gouri 139.Riti 140.Urdhwa-swapna 141.Krutayaksha 142.Runajachaya 143.Shishu 144.Trishira 145.Yama 146.Yami 147.Shanga 148.Damana 149.Devashrava 150.Sankusuk 151.Mathik 152.Chyavan 153.Sukra 154.Loosha 155.Amitaya 156.Ghosha 157.Surhutya 158.Saptagu 159.Vaikuntha 160.Brihadaktha 161.Mata Sahit 162.Namanedishta 163.Sumitra 164.Jaratkaru Gopayana 165.Syumarashmi 166.Vishwakarma 167.Mooghanva 168.Sharapata 169.Tanva 170.Arbuda 171.Pururava 172.Urvashi 173.Sarvahari 174.Nishaja 175.Devapi 176.Vabhra 177.Duvasyu 178.Mudgal 179.Apratiratha 180.Bhutansha 181.Sarma 182.Panihi 183.Juhu 184.Ram 185.Kashtradanshtra 186.Namapramedana 187.Shatapramedana 188.Sadhi 189.Dharma 190.Apastuta 191.Agnipooya 192.Bhikshru 193.Urukshaya 194.Lava 195.Bruhadviva 196.Hiranya-garbha 197.Chitramaha 198.Kulamal 199.Bahirsha 200.Vihavyu 201.Yadnya 202.Sudasa 203.Managhata 204.Rushya-shrunga 205.Vrushanak 206.Viprajooti 207.Vyanga 208.Vishwavasu 209.Agnipavak 210.Agnitapasa 211.Drona 212.Sambamitra 213.Prithuvanva 214.Suveda 215.Mrudika 216.Shraddha 217.Indramata 218.Shirimbisha 219.Ketu 220.Bhuvan 221.Yakshamanashan 222.Rahshoha 223.Vivruha 224.Pracheta 225.Kapota 226.Anila 227.Shabar 228.Vibhraja 229.Ita 230.Samvarta 231.Dhruva232.Amivarta 233.Udhvavagreeva 234.Patanga 235.Arishtanemi 236.Shivi 237.Saptaghruti 238.Shyena 239.Saparadni 240.Aghar-mashana 241.Savabana 242.Pratiprabha 243.Swasti 244.Syavasta 245.Shrutiprabha 246.Shatahavyu 247.Yajata 248.Uruchakri 249.Bahuvrukta 250.Pour 251.Avasyu 252.Saptavaghru 253.Yavapamaruta 254.Bharadwaja 255.Vitahavya 256.Suhotra 257.Shunahotra 258.Nora 259.Sampu 260.Garga 261.Rujiswa 262.Payu 263.Vasishtha 264.Maitravaruni 265.Shakti 266.Pragathkanva 267.Meghatithi 268.Asanga 269.Shaswati 270.Dewatithi 271.Brahmatithi 272.Vatsa 273.Punarvatsa 274.Sadhwansha 275.Shashakarna 276.Naradu 277.Gashukti 278.Ashwasukti 279.Irimbithi 280.Soubhari 281.Vishwamana 282.Vaivaswata Manu283.Kashyapa 284.Nipatithi 285.Sahastravasu 286.Rochisha 287.Shyavashcha 288.Nabhaga 289.Matsya 290.Trishok 291.Bharga 292.Kali and 293.Manya

No comments: