06/08/2014

എന്തിനാണ് ബലി ഇടുന്നത് ?

നമ്മുടെ ഉള്ളില്‍ പൂര്‍വികരുടെ ചൈതന്യം ഉണ്ട് ,ആധുനിക വൈദ്യ ശാസ്ത്രം ഇത് ഇപ്പൊള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നു.

തന്ത്ര ശാസ്ത്രം ഇത് തന്നെ പറയുന്നു. സത്യത്തില്‍ ആ മരിക്കാത്ത ചൈതന്യത്തിനു വേണ്ടി ആണ് ബലി ഇടുന്നത്.മരിച്ചു പോയവര്‍ക്ക് വേണ്ടി അല്ല, പകരം തനിക്കു വേണ്ടി തന്‍റെ ഉള്ളിലെ ചൈതന്യത്തിനു വേണ്ടി ആണ് ബലി.

നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ലഭിച്ചത് അച്ഛന്‍റെ യും അമ്മയുടെയും ഓരോ CELL ഇല്‍ നിന്നാണല്ലോ.അവയ്ക്ക് പുറകില്‍ സങ്കീര്‍ണമായ GENETIC ഘടകങ്ങളും.

ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നു , ഒരാളുടെ ശരീരത്തില്‍ തന്‍റെ 32 തലമുറ വരെ ഉള്ള ജീനുകള്‍ ഉണ്ട് എന്ന് , ഇതില്‍ തന്നെ 7 തലമുറ വരെ സജീവം ആയും ഉണ്ട്. നമ്മള്‍ ബലി ഇടുന്നത്  ഈ 7 തലമുറക്കും ...

ഇത് മാത്രമല്ല അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഈ അറിവ് പകര്‍ന്നു കൊടുക്കണം. തന്‍റെ പൂര്‍വികര്‍ തന്‍റെ ഉള്ളില്‍ ഉണ്ട് എന്ന അറിവ് ഉറപ്പിക്കാന്‍ കൂടി ആണ് ബലി ഇടുന്നത്..

No comments: