18/03/2014

ഭഗവാനിലെത്താന് അഞ്ചുതലങ്ങള് കടക്കണം


അഞ്ചു തലങ്ങള് തരണം ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് ഈശ്വരനിലെത്താവുന്നതാണ്.
കുണ്ഡലം, തണ്ഡലം, വിണ്ഡലം, പാണ്ഡലം, മണ്ഡലം ഇവയാണവകള്.

കുണ്ഡലം :- പുനസൃഷ്ടിയ്ക്കുള്ള മോഹം, ആഹാരത്തിനു വേണ്ടിയുണ്ടാകുന്ന പ്രേരണ. ഇണകളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനുള്ള ആര്ത്തി ഇവയാണ്.  മോഹങ്ങളും സുഖങ്ങളുമാണിവിടെ.

തണ്ഡലം :- തണ്ടത്തരം എന്ന് പറയും. ജീവിച്ചു ജീവിച്ചു പോകുവാനുള്ള വ്യഗ്രത.  അതിനായ് എങ്ങനെയും പെരുമാറുവാനുള്ള പ്രേരണ ഉദിയ്ക്കുന്നതാണ്. ജീവിതവ്യഗ്രതയാണിവിടെ. ഞാനെന്നും എനിയ്ക്കെന്നും എന്റ തെന്നും ഉള്ള  തോന്നലിലൂടെ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു ഇപ്പോള്.

വിണ്ഡലം :- ജീവിയ്ക്കുക  അതിലൂടെ പരമസുഖം അനുഭവിയ്ക്കുക, സുഖത്തിനു വേണ്ടിയും ജീവിയ്ക്കുക, അതിനായി എങ്ങനേയും പ്രവര്ത്ത
ിയ്ക്കേണ്ടതായിവരുക. ഭൂമിയില്  ഏതുവിധേനയും കഴിഞ്ഞുകൂടുവാനുള്
ള ആര്ത്തിയോടെ ദിനങ്ങള്കഴിച്ചുകൂട്ടുകയാണിവിടെ.

പാണ്ഡലം :-
പരിശുദ്ധം എന്നാണര്ത്ഥം.  പഞ്ചപാണ്ഡവര് അങ്ങനെയുള്ളവരാകുന്നു.
പഞ്ചഭൂതങ്ങങ്ങളാണ്പഞ്ചപാണ്ഡവര്, പരമാത്മാവിലേയ്ക്ക് ഈശ്വരനെ അടുപ്പിയ്ക്കുകയും പരമാത്മാവിനെ കൂടെ നിര്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പാണ്ഡവര്.

മണ്ഡലം :- ഈശ്വരനിലേയ്ക്ക് പ്രാപിയ്ക്കുന്നതാണ് മണ്ഡലം. "മ" - ഈശ്വരനെന്നാണര്ത്ഥം. പരമാത്മാവില് എത്തിച്ചേരുന്നു മണ്ഡലകാലത്ത്.  ദേവന്മാര്പോലും ഇക്കാലത്ത് ധ്യാനനിരതരായിരിയ്ക്കും. ആദ്യം മുതലുള്ള മൂന്ന് തലങ്ങള് വിടുന്നവര് അവസാനത്തെ മണ്ഡലതലത്തില് എത്തുമ്പോള് ഈശ്വരപ്രാപ്തരാകുന്നതിന് അര്ഹരാകുന്നു.

No comments: