18/03/2014

ജന്മനക്ഷത്രങ്ങൾ


പെട്ടെന്ന്‌ ദേഷ്യം വരുന്ന പ്രകൃതമാണോ നിങ്ങൾക്ക്‌? അത്‌ ഒരു പക്ഷേ, നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിന്റെ സവിശേഷത കൊണ്ടാവാം. ജന്മനക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരു വ്യക്‌തിയുടെ പൊതുസ്വഭാവം പ്രവചിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നാണ്‌ പ്രശസ്‌ത ജ്യോതിഷികൾ പറയുന്നത്‌. മറ്റു ഘടകങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ജന്മനക്ഷത്രവും ഒരാളുടെ സ്വഭാവനിർണയത്തിൽ പ്രധാനഘടകമാകാമെന്ന്‌ ജ്യോതിഷം. ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന മാനദണ്ഡമാണ്‌ ഭാവങ്ങൾ. ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ടുവരെ ഭാവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്‌ സാധാരണ വിശകലനം നടക്കുന്നത്‌. അഞ്ചാം ഭാവം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്‌ മനുഷ്യന്റെ 'സ്വഭാവനിർണയം" നടത്തുന്നത്‌. അതായത്‌ പ്രജ്ഞ, പ്രതിഭ, മേധ, വിവേകശക്‌തി, സൌമനസ്യം, ക്ഷമാശീലം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ വരുന്നു. ഇവയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ്‌ ഒരാളിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്‌.

ജ്യോതിഷപ്രകാരം മനസിന്റെ കാരകനാണ്‌ (നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ്‌) ചന്ദ്രൻ. അതുകൊണ്ട്‌ ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥിതിക്ക്‌ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ജ്യോതിഷം പറയുന്നു. ഒരാളിന്റെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിന്‌ അനുസരണമായി ചന്ദ്രന്‌ ഒരു നിലയുണ്ടായിരിക്കും. ചന്ദ്രന്റെ ആ നിലയാണ്‌ ഒരാളിന്റെ ബാഹ്യസ്വഭാവത്തെയും ആന്തരസ്വഭാവത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന്‌ ജ്യോതിഷം. എങ്കിലും ജന്മനക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ ആപേക്ഷികമാണെന്ന്‌ ജ്യോതിഷം പറയുന്നു. കാരണം ഒരു വ്യക്‌തിയുടെ സ്വഭാവം നിർണയിക്കുന്നത്‌ ബാഹ്യവും ആന്തരവുമായ ഒരുപാടുഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ്‌. ചുറ്റുപാടുകൾ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക സ്ഥിതി, ശാരീരികാരോഗ്യം, രക്‌തഗ്രൂപ്പ്‌, ശീലങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ബാഹ്യഘടകങ്ങളും ജനിതക സവിശേഷതകൾ, പാരമ്പര്യം തുടങ്ങിയ ആന്തരഘടകങ്ങളും ഒരാളിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്‌. ജന്മനക്ഷത്രവും അതിൽ ചന്ദ്രന്റെ നിലയുമെല്ലാം ഒരാളിന്റെ വ്യക്‌തിത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അദൃശ്യഘടകങ്ങളാവാമെന്ന്‌ ആധുനിക ശാസ്‌ത്രവും വിലയിരുത്തുന്നു.

ജന്മനക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹപ്പൊരുത്തം നോക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവം ജ്യോതിഷം ഘടകമാക്കുന്നില്ല. പകരം ശരീരം തുടങ്ങിയ ബാഹ്യവസ്‌തുക്കളെയാണ്‌ ഘടകമാക്കുന്നത്‌. ശരീരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചേർച്ച ജ്യോതിഷപ്രകാരം പ്രധാനവുമാണ്‌. മാത്രമല്ല സ്വഭാവ നിർണയത്തിന്‌ ഒരാളുടെ ജനനസമയവും പ്രധാനമാണ്‌. എന്നാൽ ഗ്രഹനില നോക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവം ഒരു പ്രധാനഘടകമായി ജ്യോതിഷം കണക്കിലെടുക്കുന്നു. വിവാഹം തുടങ്ങിയ പ്രധാന പൊരുത്തങ്ങൾക്ക്‌ ഇതും പ്രധാനമാണ്‌. അതിനാൽ സ്വഭാവം കൊണ്ട്‌ ഏതു പുരുഷനോട്‌ അഥവാ സ്‌ത്രീയോടാണ്‌ ചേർന്നുപോകാൻ പറ്റുന്നതെന്നു വിവാഹത്തിനു മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ച്‌ തീരുമാനമെടുക്കാം.ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവനിർണയത്തിൽ ഗണങ്ങൾക്കാണ്‌ പ്രാധാന്യം. അതുകൊണ്ട്‌ ഈ ഗണങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളാവും വ്യക്‌തിയിലേക്കു കടന്നു വരുന്നത്‌.

ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായ എടപ്പാൾ ശൂലപാണി വാര്യരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും ജ്യോതിഷിയുമായ തലമുണ്ട വാര്യത്ത്‌ ഗോവന്ദൻ മാഷും ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളുടെ പൊതുസ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച്‌ എഴുതുന്നു.

അശ്വതി
പുരുഷൻ: അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർ സൌന്ദര്യംകൊണ്ട്‌ സമ്പന്നരായിരിക്കും. ഭാഗ്യവും ഇവർക്കൊപ്പമായിരിക്കും. അവിശ്വസനീയമായ ശുഭപ്രതീക്ഷയുള്ളവരാണ്‌ അശ്വതിക്കാർ. മുന്നിൽ യാതൊരു വഴിയും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാം നേരെയാവും എന്ന ഉൾവിളി അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ശുഭപ്രതീക്ഷ ഇവരുടെ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കും. അതുകൊണ്ട്‌ പ്രവൃത്തി ഭംഗിയായി നടക്കും. ടെൻഷൻ മൂലം ജോലിയിലുണ്ടാകാവുന്ന ശ്രദ്ധക്കുറവും അപഭ്രംശങ്ങളും ഇത്തരക്കാരെ ബാധിക്കാറില്ല.
സ്‌ത്രീ: അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാരായ സ്‌ത്രീകൾ പൊതുവെ മുൻകോപികളായാണ്‌ കണ്ടു വരുന്നത്‌. ഈ മുൻകോപം അവർക്ക്‌ ആജ്ഞാബലം നൽകുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ പെട്ടെന്ന്‌ വെറുപ്പിക്കാൻ പോരുന്ന സ്വഭാവമാണ്‌ ഈ മുൻകോപത്തിന്റെ ഫലം. പൊതുവെ അന്തർമുഖരായിട്ടാണ്‌ അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാരായ സ്‌ത്രീകളെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്‌. ദേഹകാന്തി ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ്‌. അനാസക്‌തിയാണ്‌ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു സ്വഭാവവിശേഷം.

ഭരണി
പുരുഷൻ: സത്യസന്ധതയാണ്‌ ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരായ പുരുഷന്മാരുടെ സ്വഭാവഗുണം. ഈ സത്യസന്ധത അവരെ ആദർശപരിവേഷത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. സത്യത്തിനുവേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാൻ ഇത്തരക്കാർ തയ്യാറല്ല. ആരോഗ്യപുഷ്ടിയാണ്‌ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്‌ ധാരാളം സമയം മാറ്റിവയ്ക്കും. എന്തുകാര്യം ചെയ്‌താലും അത്‌ കൃത്യമായിരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധബുദ്ധി ഇത്തരക്കാർക്കുണ്ട്‌. അതുപോലെ ഭൌതിക സുഖങ്ങളോട്‌ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹവുമുണ്ട്‌. സൌഹൃദങ്ങൾക്ക്‌ വില കൽപിക്കില്ല.
സ്‌ത്രീ: ഭരണിനക്ഷത്രക്കാരായ സ്‌ത്രീകൾ മാടപ്രാവിന്റെ സ്വഭാവഗുണമുള്ളവരാണെന്ന്‌ പൊതുവേ പറയാറുണ്ട്‌. സ്നേഹശീലകളാണ്‌ ഇത്തരക്കാർ. സ്നേഹിക്കുന്നവരോട്‌ വിധേയപ്പെടും. ഭക്‌തിയാണ്‌ മറ്റൊരു സ്വഭാവം. മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നപോലെ തിരിച്ചുകിട്ടണമെന്ന്‌ വാശിയുള്ളവരായിരിക്കും. പരിഭവവും പരാതിയും ഇത്തരക്കാർക്ക്‌ കൂടുതലായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അനുകമ്പ പലപ്പോഴും അപകടത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും. കബളിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്‌.

കാർത്തിക
പുരുഷൻ: പൊതുവെ മുൻകോപികളായിരിക്കും. ഈ മുൻകോപം വിനകൾ വരുത്തിവയ്ക്കാം. ആഡംബരപ്രിയമാണ്‌ മറ്റൊരു സ്വഭാവം. ഭൌതികാസക്‌തിയുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ പരസ്‌ത്രീകളിലും തൽപരരായിരിക്കും. വിവേകമില്ലായ്മായായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇത്തരക്കാരെ നയിക്കുന്നത്‌. എന്നാൽ പ്രശസ്‌തരും നല്ല തേജസ്സുറ്റ മുഖത്തിനും ആകർഷകമായ വ്യക്‌തിത്വത്തിനും ഉടമകളായിരിക്കും.
സ്‌ത്രീ: കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിലുള്ള സ്‌ത്രീകൾക്ക്‌ മറ്റുള്ളവരെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്‌. എന്നാൽ കുലീനമായ പെരുമാറ്റമായിരിക്കും ഇത്തരക്കാരിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്‌. അസാധാരണമായ ജ്ഞാനശക്‌തിയായിരിക്കും ഇത്തരക്കാർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്‌. ഭക്ഷണത്തോട്‌ അമിതമായ താൽപര്യം ഇത്തരക്കാരുടെ സ്വഭാവമാണ്‌. അതുപോലെ വ്യക്‌തിശുചിത്വബോധം കൂടുതലായിരിക്കും.

രോഹിണി
പുരുഷൻ: ബുദ്ധിഗുണമുള്ളവരാണ്‌ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിലെ പുരുഷന്മാർ. ബുദ്ധിയോടൊപ്പം സഹൃദയത്വവുമുണ്ടാകും. സാത്വികമായ വ്യക്‌തിത്വത്തിന്‌ ഉടമകളായിരിക്കും. നിയതമായ ന്യായബോധമായിരിക്കും ഇവരെ നയിക്കുന്നത്‌. എന്നാൽ ഇളക്കമുള്ള മനസിന്‌ ഉടമകളായിരിക്കും. അപക്വമായി പ്രതികരിക്കും. ധാർമ്മികമായ ഭീരുത്വം പ്രകടിപ്പിക്കും.
സ്‌ത്രീ: രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിലുള്ള സ്‌ത്രീകളും ബുദ്ധിമതികളായിരിക്കും. സാത്വികമായ പെരുമാറ്റമാണ്‌ ഇത്തരക്കാരുടെ സ്വഭാവവിശേഷം. മറ്റുള്ളവരോട്‌ അനിഷ്ടം പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനും മടിയായിരിക്കും. കുടുംബപരിപാലനത്തിൽ വ്യഗ്രത. കുടുംബത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി എന്തു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഇവർ തയ്യാറാവും.

മകയിരം
പുരുഷൻ: ആരെയും ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ബഹിർമുഖ വ്യക്‌തിത്വം. ശരീരം പുഷ്ടിയുള്ളതാക്കി ഇവർ ഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കും. സംഭാഷണംകൊണ്ട്‌ മറ്റുള്ളവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തും. നല്ല ചുറുചുറുക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും ക്ഷീണിക്കാത്ത പ്രകൃതവുമായിരിക്കും. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തിളങ്ങാൻ പ്രത്യേകം കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും.
സ്‌ത്രീ: മകയിരം നക്ഷത്രമുള്ള സ്‌ത്രീകൾ പൊതുവെ സുന്ദരപ്രകൃതികളായിരിക്കും. സുന്ദരികളാണെന്ന ബോധ്യം ഇവരെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രകടനപരതയും കൂടുതലായിരിക്കും. വർദ്ധിച്ച ഭോഗാസക്‌തിയാണ്‌ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഈ ആസക്‌തി പലപ്പോഴും അപകടങ്ങളിലേയ്ക്കു നയിക്കും. ഇത്തരക്കാർ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും.

തിരുവാതിര
പുരുഷൻ: കടുംപിടുത്തമാണ്‌ തിരുവാതിരക്കാരുടെ പ്രത്യേകത. ഒരു കാര്യം നിനച്ചാൽ അതു നടക്കുന്നതുവരെ സമാധാനമില്ല. അതിനുവേണ്ടി പ്രതികൂല പരിതസ്ഥിതികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ്‌ ഇവർക്കുണ്ട്‌. വാചാലരായിരിക്കും. കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ഗ്രഹിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച്‌ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒന്നിനും പിന്നോട്ടില്ല. എപ്പോഴും കർമ്മനിരതരുമായിരിക്കും.
സ്‌ത്രീ: അലസതയാണ്‌ ഈ നക്ഷത്രത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവ വിശേഷം. ഇത്‌ അവരുടെ വ്യക്‌തിത്വത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. കുടുംബഭരണത്തിൽ താൽപര്യക്കുറവും വിവാഹജീവിതത്തിലുള്ള അസന്തുഷ്ടിയുമായിരിക്കും ഇവർക്ക്‌. കൂടാതെ വർദ്ധിച്ച ഭോഗാസക്‌തിയുമുണ്ട്‌. ഇത്‌ ദീർഘമംഗല്യത്തെ ബാധിക്കാം. ഇത്തരക്കാർ അധികം ചിരിക്കാത്തവരും അന്തർമുഖരും ആയിരിക്കും. 

പുണർതം:
പുരുഷൻ: സൌമ്യപ്രകൃതമാണ്‌ പുണർതം നക്ഷത്രക്കാർക്ക്‌. സദാചാരപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരിക്കും. എന്തു ത്യാഗത്തിനും തയ്യാറാകുന്ന സ്വഭാവം. ഇവർക്ക്‌ ഉത്തരവാദിത്തബോധം കൂടുതലായിരിക്കും. അതു ചിലപ്പോഴൊക്കെ അബദ്ധങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. പരിഭ്രമശീലം കൂടുതലായിരിക്കും. അനാവശ്യമായ പേടി പവൃത്തികളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.
സ്‌ത്രീ: പുണർതം നക്ഷത്രത്തിലുള്ള സ്‌ത്രീകൾ പൊതുവെ ദുഃഖപ്രകൃതികളായാണ്‌ കാണുന്നത്‌. അകാരണമായ വിഷാദം ഇവരെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്‌ സന്തോഷം കെടുത്തും. എങ്കിലും കുടുംബഭരണത്തിൽ തികഞ്ഞ പാടവം പ്രകടിപ്പിക്കും. ആഡംബരബോധവും ഇത്തരക്കാരുടെ സ്വഭാവമാണ്‌. വ്യക്‌തിശുചിത്വം പാലിക്കുന്നവരാണ്‌ ഇവർ.

പൂയം
പുരുഷൻ: അസാധാരണമായ മനോനിയന്ത്രണശേഷിയാണ്‌ പൂയം നക്ഷത്രക്കാരായ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യേകത. സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്‌. എന്നാൽ തികഞ്ഞ നർമ്മബോധമായിരിക്കും ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്‌. ധൂർത്തിന്‌ ഇവർ എതിരായിരിക്കും. പൊതുവെ ഉൾവലിഞ്ഞ സ്വഭാവം.
സ്‌ത്രീ: കാപട്യമില്ലാത്ത പെരുമാറ്റവും, ആരെയും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നപ്രകൃതവുമാണ്‌ പൂയം നക്ഷത്രക്കാരുടെ പ്രത്യേകത. ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടായാലും ദുഃഖമുണ്ടായാലും അത്‌ പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ഉള്ളിലൊതുക്കുന്നു ഇത്തരക്കാർ. മക്കളോട്‌ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹം ഇവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

ആയില്യം
പുരുഷൻ:നിഗൂഡസ്വഭാവക്കാരാണ്‌ ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർ. മറ്റാർക്കും പെട്ടെന്ന്‌ മനസിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്‌തിത്വമായിരിക്കും ഇവർക്ക്‌. ധൂർത്ത്‌, ഒന്നിലും മനസുറയ്ക്കാത്ത പ്രകൃതം തുടങ്ങിയവയും ആയില്യക്കാരുടെ സ്വഭാവമാണ്‌. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്യ്‌രബോധം സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇവർ. അതുകൊണ്ട്‌ പെട്ടെന്നാർക്കും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ അനിതസാധാരണമായ നർമ്മബോധവും കലാരസികതയും.
സ്‌ത്രീ: ഒന്നിലും തൃപ്‌തിവരാത്ത സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കും ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാരായ സ്‌ത്രീകൾ. ഇല്ലാത്ത വിപത്തുകൾ ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്‌ ഇത്തരക്കാരുടെ സ്വഭാവവൈകല്യമാണ്‌. മനഃസമാധാനം കുറയും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കുടുംബസുഖവും കുറയും. ഭക്ഷണപ്രിയരായിരിക്കും. ദൈവവിശ്വാസവും ദൈവഭയവും കൂടുതലായിരിക്കും.

മകം
പുരുഷൻ: തനിക്ക്‌ ശരിയെന്ന്‌ തോന്നുന്നതു ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമാണ്‌ മകം നക്ഷത്രത്തിൽ പിറന്ന പുരുഷന്മാർക്ക്‌. അതുകൊണ്ട്‌ തന്നിഷ്ടക്കാരൻ എന്ന അപശ്രുതി കേൾക്കേണ്ടിവരും. എങ്കിലും ഉത്സാഹശീലരും കർമ്മനിരതനുമായിരിക്കും. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌ ജന്മസ്വഭാവം. അതുകൊണ്ട്‌ സജ്ജനങ്ങളുടെ പ്രീതിക്ക്‌ പാത്രമാവും. സമ്പന്നനും ഉദാരശീലനുമായിരിക്കും.
സ്‌ത്രീ: എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെയാണ്‌ മകം നക്ഷത്രക്കാരെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്‌. ഭർത്താവിന്റെ പ്രീതിക്ക്‌ പാത്രമാവുന്ന സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളായിരിക്കും ഇവർക്ക്‌. കാഴ്ചയിൽ സുന്ദരിയുമായിരിക്കും. വിജയകരമായ ദാമ്പത്യമായിരിക്കും ഇത്തരക്കാരുടേത്‌. അതുകൊണ്ട്‌ നിത്യദുരിതങ്ങളിൽനിന്നും ദുഃഖങ്ങളിൽനിന്നും ഇവർ വിമുക്‌തരായിരിക്കും. കുട്ടികളോട്‌ പ്രത്യേകമായ സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കും.

പൂരം
പുരുഷൻ: സാഹസികതയും ധൈര്യവും ഒത്തുചേർന്ന സ്വഭാവത്തിന്‌ ഉടമകൾ. ശക്‌തവുമായ അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ്‌ ഇത്തരക്കാർ. അത്‌ പറയാനുള്ള ധൈര്യവും അവർക്കുണ്ട്‌. ഒരു ജോലി ചെയ്‌തു തീർക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം, ശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയവയും ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ്‌. ഋജുവായ സമീപനം, വിശ്വാസ്യത, തീക്ഷ്ണമായ സ്നേഹശീലം ഇവയുമുണ്ടായിരിക്കും.
സ്‌ത്രീ: മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഉദാരസമീപനമാണ്‌ പൂരം നാളുകാരുടെ പ്രത്യേകത. മാത്രമല്ല ഇവർക്ക്‌ അഭിപ്രായസ്ഥിരതയും സ്വഭാവസ്ഥിരതയുമുണ്ട്‌. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഉന്നതജനങ്ങളുടെ പ്രീതിക്ക്‌ ഇവർ പെട്ടെന്ന്‌ പാത്രീഭവിക്കുന്നു. ഉദാരശീലം ഇവരെ പലപ്പോഴും അപകടങ്ങളിൽ ചാടിക്കും. കലാരസികതയാണ്‌ ഇത്തരക്കാരുടെ മറ്റൊരു സ്വഭാവവിശേഷം.

ഉത്രം
പുരുഷൻ: അധികാരഭാവമാണ്‌ ഉത്രംനാളുകാരുടെ പൊതുസ്വഭാവം. വിശാലമനസ്കതയും ബുദ്ധിഗുണവും കൊണ്ട്‌ ഇവർക്ക്‌ മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാൻ കഴിയും. മനസിന്റെ വലിപ്പം വിശാലമായി ചിന്തിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക്‌ മാപ്പുകൊടുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും പ്രകടിപ്പിക്കാം. ഉയരക്കൂടുതലും ആകർഷകമായ വ്യക്‌തിത്വവും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.
സ്‌ത്രീ: ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിലുള്ള സ്‌ത്രീകൾ സുന്ദരികളായിരിക്കും. ഈ സൌന്ദര്യം ഭൌതികനേട്ടങ്ങൾക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മനസും ഇവർക്ക്‌ ഉണ്ടായിരിക്കും. തന്ത്രപൂർവമാണ്‌ ഇവർ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടു നീക്കുന്നത്‌. അതിൽ മിക്കവാറും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. അമിതമായ ഭോഗാസക്‌തിയും ഉത്രം നക്ഷത്രക്കാർ പ്രകടിപ്പിക്കും. എന്നാൽ സൌഹൃദങ്ങൾക്ക്‌ വില കൽപിക്കും.

അത്തം
പുരുഷൻ: ശുദ്ധനും കുലീനനും ആയിരിക്കും. എന്നാൽ കുശാഗ്രബുദ്ധി പ്രകടിപ്പിക്കും. ഓരോ കാര്യത്തെയും കൂർമ്മബുദ്ധിയോടെ സമീപിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ബലിഷ്ഠതയാണ്‌ എടുത്തുപറയേണ്ട സ്വഭാവവിശേഷം. ശരിയെന്നു തോന്നുന്ന കാര്യത്തിലും അണുവിട മാറ്റമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കും. രജോഗുണസ്വഭാവികളാണ്‌.
സ്‌ത്രീ: ശാന്തസ്വഭാവമാണ്‌. അത്തം നക്ഷത്രത്തിലെ സ്‌ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകത. ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന്‌ അകന്ന്‌ നിൽക്കാനാണ്‌ ഇത്തരക്കാർക്ക്‌ താൽപര്യം. പാതിവ്രത്യനിഷ്ഠയ്ക്ക്‌ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്‌ ഇവർ. അതുപോലെ കുടുംബപരിപാലനത്തിൽ അമിതശ്രദ്ധയും. ഭർത്താവിന്റെ നിഴലായി നിൽക്കുന്നു ഇവർ.

ചിത്തിര
പുരുഷൻ: പരുഷമായി പെരുമാറുന്ന സ്വഭാവമാണ്‌. മറ്റുള്ളവരോട്‌ എപ്പോഴും കലഹിക്കാനാണ്‌ ഇവർക്ക്‌ താൽപര്യം. അഹങ്കാരം ഇവരുടെ മുഖമുദ്രയാണ്‌. എന്നാൽ തികഞ്ഞ വാക്സാമർത്ഥ്യമുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട്‌ മറ്റുള്ളവരെ തന്നിലേക്ക്‌ അടുപ്പിക്കാനും ഇവർക്ക്‌ കഴിയും. ഫലിതപ്രിയരായിരിക്കും ചിത്തിരനാളുകാർ.
സ്‌ത്രീ: സന്താനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന സ്വഭാവം. പൊതുവെ ചിത്തിരനാളുകാരായ സ്‌ത്രീകളുടെ അടിസ്ഥാനസ്വഭാവം ഇതാണ്‌. തന്റെ എല്ലാ ജീവിതസുഖങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച്‌ മക്കൾക്കു പിന്നാലെ നടക്കുക. എന്നാൽ സുന്ദരികളായ ഇവർക്ക്‌ സ്വന്തം ശരീരത്തോട്‌ ഒരിഷ്ടമുണ്ടാവും. അതു സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും.

ചോതി
പുരുഷൻ: മുൻകോപമാണ്‌ ചോതിനാളുകാരുടെ പ്രത്യേകത. ഇവർ ക്ഷിപ്രപ്രസാദികളുമായിരിക്കും. പരോപകാരം ഏറ്റവും നിർമലമായ ഭാവമാണ്‌. നിയതമായ ധർമബോധമാണ്‌ ഇവരെ നയിക്കുന്നത്‌. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇവർ ഭീരുത്വം പ്രകടിപ്പിക്കും. സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്‌ ഇവർ. പങ്കാളിയോട്‌ സ്നേഹമായിരിക്കും.
സ്‌ത്രീ: സംശയാലുക്കളാണ്‌ ചോതി നക്ഷത്രക്കാ?യ സ്‌ത്രീകൾ. ഈ സംശയശീലം അവരെ പല അപകടങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നു. കലാരസികതയാണ്‌ ഇവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം. അതുകൊണ്ട്‌ ഇത്തരക്കാർ സൃഷ്ടിപരമായ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടും. അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിശാഖം
പുരുഷൻ: നിഗൂഢവ്യക്‌തിത്വമാണ്‌ വിശാഖക്കാരുടെ സ്വഭാവവിശേഷം. പിശുക്ക്‌, അന്യരോട്‌ അകാരണമായ വെറുപ്പ്‌ യാഥാസ്ഥിതിക മനോഭാവം എന്നിവയും ഇവരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്‌. എന്നാൽ നിയതമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും ഇവർ കാഴ്ച വയ്ക്കുക. ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതിയിലെത്തും.
സ്‌ത്രീ: കുടുംബസൌഖ്യത്തിന്‌ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ്‌ ഈ നാളുകാരായ സ്‌ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകത. ഭർത്താവിനോട്‌ യഥാർത്ഥ പ്രീതിയായിരിക്കും ഇവർക്ക്‌. സന്താനങ്ങളിൽനിന്ന്‌ കിട്ടുന്ന പിന്തുണ മനഃസമാധാനം നൽകും. കൃഷിയോട്‌ താൽപര്യമുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കും.

അനിഴം
പുരുഷൻ: മഹത്വം കാംക്ഷിക്കുന്ന സ്വഭാവം. അതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥനായി കാണപ്പെടും. പ്രസിദ്ധി, സ്വഭാവനിഷ്ഠ, സ്വാതന്ത്യ്‌രബോധം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ഇവർ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കും. ശത്രുക്കളോട്‌ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സ്വഭാവമായിരിക്കും ഇവർക്ക്‌.
സ്‌ത്രീ: പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയോടെയാണ്‌ അനിഴം നാളുകാരായ സ്‌ത്രീകൾ പെരുമാറുന്നത്‌. ഇത്‌ ജീവിതവിജയത്തിന്‌ കാരണമാകും. എന്നാൽ ചപലമായ സ്വഭാവമായിരിക്കും ഇവർക്ക്‌. ഒന്നിലും സ്ഥിരാഭിപ്രായം ഉണ്ടാകില്ല. നല്ല കൈപ്പുണ്യമുള്ളവരായിരിക്കും.

തൃക്കേട്ട
പുരുഷൻ: സ്വഭാവത്തിൽ പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യമുള്ളവരാണ്‌ തൃക്കേട്ട നാളുകാർ. തുറന്ന പെരുമാറ്റമായിരിക്കും ഇവർക്ക്‌. അതുകൊണ്ട്‌ ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടാവും. കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്കു പോകണമെന്ന ചിന്ത ഇത്തരക്കാരെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലരാക്കും. രജോഗുണപ്രധാനമായ വ്യക്‌തിത്വത്തിന്‌ ഉടമകളായിരിക്കും തൃക്കേട്ടനാളുള്ള പുരുഷൻ.
സ്‌ത്രീ: താൻപോരിമയാണ്‌ തൃക്കേട്ടയിൽ പിറന്ന സ്‌ത്രീയുടെ സ്വഭാവവിശേഷം. ഭദ്രമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇവർ. സ്വാതന്ത്യ്‌രബോധമാണ്‌ ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അത്‌ വേണ്ട രീതിയിൽ മാത്രം വിനിയോഗിക്കാനും ഇവർക്കറിയാം. പാചകത്തിൽ ഇവർക്ക്‌ നല്ല വൈദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട്‌ മറ്റുള്ളവർ പ്രകീർത്തിക്കും.

മൂലം
പുരുഷൻ: ഉയർന്ന സാമൂഹ്യബോധവും അതിനനുസരണമായ സ്വഭാവവിശേഷവുമായിരിക്കും മൂലം നക്ഷത്രക്കാർക്ക്‌. ബുദ്ധിഗുണം കൊണ്ട്‌ വാക്കിൽ പോലും തികഞ്ഞ മിതത്വം പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കും. തികഞ്ഞധർമനിഷ്ഠയും ഇവർക്ക്‌ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിഗൂഢ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കും. അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നു പാഠം പഠിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇവരെ കൂടുതൽ പക്വമതികളാക്കും.
സ്‌ത്രീ: ഔചിത്യബോധത്തോടെയുള്ള പെരുമാറ്റമാണ്‌ മൂലം നക്ഷത്രക്കാരായ സ്‌ത്രീകളുടെ സ്വഭാവം. നല്ല കർമ്മശേഷിയുടെ ഉടമകളായിരിക്കും ഇവർ. വാക്കിലും നോക്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇവർ നല്ല കുടുംബിനികളുമായിരിക്കും. ആകർഷണീയമായ പെരുമാറ്റമായിരിക്കും ഇവരുടേത്‌. എങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഇവരെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കും.

പൂരാടം
പുരുഷൻ: മാന്യമായ പെരുമാറ്റംകൊണ്ട്‌ മറ്റുള്ളവരുടെ ആകർഷണകേന്ദ്രമാകാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്‌തിത്വം. വിദ്യാസമ്പന്നത, പൊതുജനപ്രീതി തുടങ്ങിയവകൊണ്ട്‌ പൊതുവെ മാന്യരായിരിക്കുമെങ്കിലും സദാചാരനിഷ്ഠ കുറയും. ഇത്‌ സ്വഭാവത്തെ മോശമാക്കും. കുടുംബവുമായി നല്ല ബന്ധം സൂക്ഷിക്കും.
സ്‌ത്രീ: പൊങ്ങച്ചമാണ്‌ പൂരാടം നക്ഷത്രക്കാരായ സ്‌ത്രീകളുടെ സ്വഭാവവിശേഷം. ചെറുതിനെ വലുതാക്കിയും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞും ഇത്തരക്കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മറ്റുള്ളവരുമായി എളുപ്പം പിണങ്ങുകയും അതുപോലെ ഇണങ്ങുകയും ചെയ്യും. പൊതുവെ ബുദ്ധിശൂന്യത പ്രകടമാക്കും.

ഉത്രാടം
പുരുഷൻ: ലക്ഷ്യം കാണുന്നതുവരെ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുക ഉത്രാടം നക്ഷത്രക്കാരുടെ പൊതുസ്വഭാവമാണ്‌. കർമസാഫല്യത്തിന്‌ കുതന്ത്രങ്ങൾ ഇത്തരക്കാർ ശീലിക്കാറില്ല. ഉപകാരസ്മരണ, ധർമനിഷ്ഠ ക്രാന്തദർശിത്വം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർ മുന്നിലായിരിക്കും. ഏതു കാര്യത്തിലും സാത്വികവും അതുപോലെ ശക്‌തവുമായ സമീപനമായിരിക്കും.
സ്‌ത്രീ: കഴിവുറ്റ വ്യക്‌തിത്വമാണ്‌ ഉത്രാടക്കാർക്ക്‌. കുടുംബഭരണത്തിൽ ശോഭിക്കാൻ തക്ക ശേഷി ഇവർ പ്രകടിപ്പിക്കും. അതുവഴി ഭർത്താവിന്റെയും മക്കളുടെയും പ്രീതിക്ക്‌ പാത്രമാവും. ബന്ധുജനങ്ങളിൽനിന്നും സ്നേഹം ലഭിക്കും. എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ കാണപ്പെടും. സ്വന്തം ദുഃഖങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാതിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സഹനശേഷി കൂടും.

തിരുവോണം
പുരുഷൻ: ആത്മവിമർശനവും അതുവഴി ജീവിതവിജയവും നേടുന്ന സ്വഭാവമാണ്‌ തിരുവോണം നക്ഷത്രക്കാർക്ക്‌. സ്ഥിരോത്സാഹമാണ്‌ ഇക്കൂട്ടരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ചെറിയ സാഹചര്യങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തി പുരോഗതിയിലേക്കു പോവുക എന്ന നയമാണ്‌ ഇവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്‌. മിതവ്യയം ശീലിക്കുന്നവരായിരിക്കും തിരുവോണക്കാർ. ക്ഷമാശീലമാണ്‌ മറ്റൊരു സ്വഭാവഗുണം. സാഹചര്യങ്ങൾക്ക്‌ അനുസരണമായ പെരുമാറും.
സ്‌ത്രീ: സ്‌ത്രീകളിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന പ്രകടനപരതയ്ക്ക്‌ തികച്ചും വിപരീതസ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ്‌ തിരുവോണം നാളുള്ള സ്‌ത്രീകൾ. മാത്രമല്ല സദാചാരനിഷ്ഠയുള്ളവരായിരിക്കും ഇവർ. ഭക്‌തി , കുലീനത, ശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്‌ ഈ നാളുകാർ ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. കുടുംബത്തിനുവേണ്ടി എന്തു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഇവർ തയ്യാറാവും. പൊങ്ങച്ചക്കാരെയും അഹംഭാവികളെയും അകറ്റിനിർത്തും.

അവിട്ടം
പുരുഷൻ: പൊതുവെ കർക്കശക്കാരാണ്‌ അവിട്ടം നാളുകാർ. കലഹിക്കാൻ മടിക്കാത്ത സ്വഭാവക്കാരാണ്‌. തികഞ്ഞ അഭിമാനബോധമാണ്‌ ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇത്‌ ഇവരെ ദൃഢചിത്തരും ശ്രദ്ധാലുക്കളുമാക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രതികാരബുദ്ധി ഇത്തരക്കാർക്ക്‌ കൂടുതലായിരിക്കും. ആശ്രിതവത്സലത്വം പ്രകടിപ്പിക്കും. ഉദാരമനസ്കരായിക്കും. 
സ്‌ത്രീ: കലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച്‌ സംഗീതത്തിൽ പ്രാവീണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നാളുകാരാണ്‌ അവിട്ടത്തിലെ സ്‌ത്രീകൾ. തികച്ചും ഉദാരശീലരുമായിരിക്കും ഇവർ. വീടിന്‌ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരാണ്‌ ഇവർ. വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്ക്‌ എന്ന പോലെ വീടിനെയും ഒരു അംഗമായി കണ്ട്‌ ഇവർ പ്രവർത്തിക്കും. ഉൾക്കനമുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും ഇത്തരക്കാർ പ്രകടിപ്പിക്കുക.

ചതയം
പുരുഷൻ: ധാരാളം അനുയായികളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവവിശേഷമാണ്‌ ഈ നാളുകാരുടെ പ്രത്യേകത. േ‍Р??ങ്ങളെ സഹിഷ്ണുതയോടെ നേരിടാനുള്ള കഴിവ്‌ ഇവർക്കു ജീവിതവിജയം നൽകും. സാഹസികമനസായിരിക്കും ഇവർക്ക്‌. കഠിനമായി അധ്വാനിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഇവർ പ്രകടിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട്‌ ഇവർക്ക്‌ ശത്രുക്കളെ പെട്ടെന്ന്‌ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
സ്‌ത്രീ: ചതയം നാളിലുള്ള സ്‌ത്രീകൾ പൊതുവെ ദുഃഖപ്രകൃതികളായാണ്‌ കാണപ്പെടുന്നത്‌. അകാരണമായ വിഷാദം അവരെ നേരിടും. എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട്‌ ഹൃദ്യമായ പെരുമാറ്റമായിരിക്കും. ഭർതൃപരിചരണത്തിൽ ഇവർക്ക്‌ തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ മനസറിയാനുള്ള കഴിവ്‌ ഈ നാളിലുള്ള സ്‌ത്രീകൾക്ക്‌ കൂടുതലായിരിക്കും.

പൂരുരുട്ടാതി
പുരുഷൻ: മൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജീവിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ്‌ പൂരുരുട്ടാതിക്കാർക്ക്‌. നല്ല നേതൃഗുണമുള്ളവരായിരിക്കും ഇത്തരക്കാർ. ശുഭപ്രതീക്ഷ, ആധ്യാത്മിക ചിന്ത, കാര്യഗ്രഹണശേഷി, ഉദാരത, സംഭാഷണപ്രിയത തുടങ്ങിയ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളാണ്‌ പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രക്കാരായ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യേകത. രജോഗുണമാണ്‌ പൂരുരുട്ടാതിക്കാർക്ക്‌.
സ്‌ത്രീ: താൻപോരിമയും തന്റേടവും പൂരുരുട്ടാതിക്കാരായ സ്‌ത്രീകളുടെ സ്വഭാവവിശേഷതയാണെങ്കിലും സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്‌ ഇത്തരക്കാർ. കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കഴിവ്‌ ഇവർ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്‌. എങ്കിലും പൊതുവെ അസ്വസ്ഥ മനസോടെയാണ്‌ ഇവരെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്‌.

ഉത്രട്ടാതി
പുരുഷൻ: തികഞ്ഞ സാത്വികതയും സജ്ജനസമ്പർക്കംമൂലമുള്ള ഉയർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്‌ ഉത്രട്ടാതിക്കാരായ പുരുഷന്മാർ. മറ്റുള്ളവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന സംസാരമാണ്‌ ഇവരുടേത്‌. ഇത്‌ ബന്ധുജനങ്ങളിൽനിന്ന്‌ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞുകിട്ടാൻ ഇവരെ സഹായിക്കുന്നു. ധർമനിഷ്ഠ, വിവേകം, വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവ ഉത്കൃഷ്ട വ്യക്‌തിത്വത്തിന്‌ ഇവരെ പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നു.
സ്‌ത്രീ: മറ്റുള്ളവർക്ക്‌ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണം, മിതവ്യയശീലം, കലാരസികത, ഗുരുഭക്‌തി തുടങ്ങിയ ഉത്രട്ടാതിക്കാരുടെ സ്വഭാവവിശേഷമാണ്‌. കലാരസികതയും സ്നേഹത്തോടെയുള്ള പെരുമാറ്റവും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതിക്ക്‌ കാരണമാകും. ഭർത്താവിൽനിന്നും മക്കളിൽനിന്നും ഇവർക്ക്‌ നിർലോഭമായ സ്നേഹാദരങ്ങൾ കിട്ടും. സർവോപരി കുടുംബത്തിന്റെ സുഖസൌകര്യങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്‌തിത്വം.

രേവതി
പുരുഷൻ: അപകർഷതാബോധവും അത്‌ മൂടിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങളും രേവതിനക്ഷത്രക്കാർ നിരന്തരം നേരിടും. അനാവശ്യമായ കുറ്റബോധം ഇവരെ നിരാശരാക്കും. നല്ല ആരോഗ്യശേഷിയും ശ്രദ്ധയും കർമശേഷിയും ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. 
സ്‌ത്രീ: അസംതൃപ്‌തയാണ്‌ രേവതി നക്ഷത്രക്കാരുടെ സ്വഭാവവൈകല്യം. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണം, ഉത്തരവാദിത്തബോധം , വീട്ടുകാര്യങ്ങളിലുള്ള ശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയവയുണ്ടാകും. ഭാഗ്യവതികളാണ്‌ രേവതി നക്ഷത്രക്കാർ.

No comments: