18/03/2014

വിവാഹവും ജ്യോതിഷപ്പൊരുത്തവും


ജ്യോതിഷപ്രകാരം വിവാഹപ്പൊരുത്തം നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ആറു ഘടകങ്ങളാണു പരിഗണിക്കുന്നത്‌. ഇവ തമ്മിലുള്ള ചേർച്ചയാണു നോക്കുന്നത്‌. പക്ഷേ, പത്തിൽ പത്തു പൊരുത്തവും ഒത്തുചേരുന്നുവെന്നു ജ്യോത്സ്യന്മാർ പറയുന്ന വിവാഹങ്ങളും പരാജയപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്‌.

ഇത്‌ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നു തോന്നാം. പക്ഷേ, ഇതിനെക്കുറിച്ചും ജ്യോത്സ്യന്മാർക്കു മറുപടികളുണ്ട്‌. "ജാതകപ്പൊരുത്തം നോക്കിയിട്ടും ദാമ്പത്യത്തിൽ പരാജയം വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതില്ല. അതിനു പിന്നിൽ അവരുടെ മാനസികമായ ചില കാരങ്ങളാവാം കാരണം, പക്ഷേ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്‌ പൊരുത്തം നോക്കാതെ വിവാഹിതരായിട്ട്‌ ദാമ്പത്യത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവരുടേത്‌." കാണിപ്പയ്യൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌ സംസാരിക്കുന്നത്‌ തന്റെ ദീർഘകാലത്തെ അനുഭവസമ്പത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്‌. ജ്യോത്സ്യർ ജാതകം നോക്കുന്ന സമയത്ത്‌ സംഭവിക്കുന്ന ചില നിമിത്തങ്ങളും പ്രധാനമത്രേ.

"ജാതകപ്രകാരം എല്ലാ പൊരുത്തങ്ങളുമുണ്ടാകാം. പക്ഷേ, ജ്യോത്സ്യർ പൊരുത്തം നോക്കുന്ന സമയത്ത്‌ എന്തെങ്കിലും അശുഭകരമായ നിമിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. പത്തു പൊരുത്തവും ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്ത്‌ ആരെങ്കിലും മുറിയിലേക്കു കയറി വന്ന്‌ ഒരു കടലാസ്‌ കീറുകയാണെ ങ്കിൽ അത്‌ അശുഭകരമായ നിമിത്തമാണ്‌. കത്തിച്ചു വച്ച നിലവിളക്കു കെടുന്നത്‌, തുണി കീറുന്നത്‌ ഇതൊക്കെ അശുഭകരമാണ്‌. ഈ ജാതകങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്താൽ ദോഷഫലങ്ങളുണ്ടാകും എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിമിത്തം. ചിലപ്പോൾ നിമിത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചനകൾ ജ്യോത്സ്യരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടില്ലെന്നു വരാം. പൊരുത്തം നോക്കി നടത്തുന്ന ചില വിവാഹങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിനു പിന്നിൽ ഈ സൂചനകളും കാണും.

ജാതകത്തിലില്ലാത്ത ചില ദോഷങ്ങൾ, ഉദാഹരണമായി, ഗുരുശാപം, കുടുംബശാപം, ഇവയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിവാഹബന്ധത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഏതു കാര്യത്തിലും ജ്യോത്സ്യരുടെ ഉൾക്കാഴ്ച തന്നെ പ്രധാനം." സദനം നാരായണപ്പൊതുവാൾ.

No comments: