03/01/2015

കാല ഗണന വേദത്തിൽ

വേദങ്ങളില്‍ കാലത്തിന്റെ സുക്ഷ്മമായ കണക്കു പോലും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പദാര്‍ത്ഥത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം - പരമാണു (molecule) 
രണ്ട് പരമാണു - ഒരണൂ (atom )
മൂന്നു പരമാണു - ഒരു ത്രസരേണു (the time taken for to and for journey of surya rays through) (ഒരു ത്രസരേണു 0.000158024 seconds ) 
3 ത്രസരേണു - ഒരു തുടി (0.000474072 seconds ) 
100 തുടി - ഒരു വേധം (0.0474072 ) 
3 വേധം - ഒരു ലവം (0.1422216 seconds ) 
3 ലവം - ഒരു നിമിഷം (0.4266648 സെക്കന്റ് )(equal to blinking of eye lids) 
3 നിമിനഷം - ഒരു ക്ഷണം (1.28 seconds ) 
5 ക്ഷണം - ഒരു കാഷ്ടം (6.4 seconds ) 
15 കാഷ്ടം - ഒരു ലഘു (1.36 mints ) 
15 ലഘു - ഒരു നാഴിക (24 mints ) 
30 കാഷ്ഠ - ഒരു കല 
2 നാഴിക - ഒരു മുഹൂര്‍തം (48 mints )

പഞ്ച ഭുതോദയം - 3.45 നാഴിക (1. പ്രുധ്വി 1.15 നാഴിക , 2. ജലം 1 നാഴിക,3. അഗ്‌നി .45 നാഴിക , 4, വായു .5 നാഴിക 5. ആകാശം .15 നാഴിക ആകെ 3.45 നാഴിക )

പഞ്ച ഭുത ഉദയസ്തമനം - 
ഒരു യാമം (7.5 നാഴിക ) 
8 യാമം - ഒരു ദിവസം (24 മണിക്കൂര്‍ ) അഹോരാത്രം 
15 അഹോരാത്രം - ഒരു പക്ഷം (15 ദിവസം ) 
2 മാസം - ഒരു ഋതു 
6 ഋതു - ഒരു വര്‍ഷം

മനുഷ്യരുടെ ഒരു മാസം - പിതൃക്കളുടെ ഒരു അഹോരാത്രം . മനുഷ്യരുടെ ഒരുവര്‍ഷം - ദേവകളുടെ അഹോരാത്രം . ഒരു വര്‍ഷം - 2 അയനം ഒരു അയനം - 6 മാസം (ഉത്തരായനം മകര സംക്രമം മുതല്‍ കര്‍ക്കിടക സംക്രമം വരെ ദേവകളുടെ പകലായി വിവക്ഷിക്കുന്നു. ദക്ഷിണായനം കര്‍ക്കിടകം മുതല്‍ ധനു അവസാനം വരേയുള്ള കാലയളവ് )

യുഗങ്ങള്‍ : കൃതയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം.

കൃതയുഗം : 4800 ദിവ്യ വത്സരങ്ങള്‍ (1728000 മനുഷ്യ വര്‍ഷം ) 
ത്രേതായുഗം : 3600 ദിവ്യ വത്സരം (1296000 മനുഷ്യ വര്‍ഷം ) 
ദ്വാപരയുഗം : 2400 ദിവ്യ വത്സരം (864000 മനുഷ്യ വര്‍ഷം ) 
കലിയുഗം : 1200 ദിവ്യ വത്സരം (432000 മനുഷ്യ വര്‍ഷം ).

 കന്നി മാസത്തില്‍ കൃഷ്ണ പക്ഷ ത്രയോദശിയില്‍, വ്യതീപാത നിത്യയോഗത്തില്‍, ആയില്യം നക്ഷത്രത്തില്‍ കലിയുഗം ആരംഭിച്ചു. ഈ സമയം സപ്തഗ്രഹങ്ങളും ഒരു രാശിയിലായിരുന്നതായി കണക്കാക്കപെടുന്നു. കലിയുഗം തീരാന്‍ ഇനിയും 426900 വര്‍ഷങ്ങള്‍ ബാക്കിയുണ്ട്. 

മനുഷ്യായുസ്സ് 120 വര്‍ഷം. (43,20000 മനുഷ്യ വര്‍ഷങ്ങള്‍ ) ചേര്‍ന്നതാണ് ഒരു ചതുര്‍യുഗം. കൃതയുഗത്തിലെ 4800 ദിവ്യവത്സരങ്ങളും, ത്രേതായുഗത്തിലെ 3600, ദ്വാപരയുഗത്തിലെ2400, കലിയുഗത്തിലെ 1200 ദിവ്യ വത്സരങ്ങളും ചേര്‍ന്ന 12000 ദിവ്യ വത്സരങ്ങള്‍ 71 ചതുര്‍ യുഗം ഒരു മന്വത്വരം (306,720000 മനുഷ്യ വര്ഷം) 1000 മന്വത്വരം ഒരു കല്പം ഇത് ബ്രന്മാവിന്റെ ഒരു പകല്2 കല്പം ബ്രന്മാവിന്റെ അഹോരാത്രം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലിനെ 14 മന്വത്വരങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.

No comments: