30/10/2014

സൂക്ഷ്മശരീരവും കുണ്ഡലിനിശക്തിയും

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് സ്ഥൂല ശരീരവും [Physical Body ] സൂക്ഷ്മ ശരീരവും [ Etheric Body]. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ച് ഇഞ്ച്‌ കനത്തിൽ ശരീരത്തെ ആകമാനം പൊതിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന പ്രകാശ വലയമാണ് സൂക്ഷ്മശരീരം. കിർലിയൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി [ Kirlian Photography ] ഉപയോഗിച്ച് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനും അങ്ങനെ ഈ സൂക്ഷ്മശരീരത്തിനെ നമുക്ക് കാണുവാനും കഴിയും.

ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ പോലെ സൂക്ഷ്മശരീരത്തിലും ഊർജ്ജവാഹികളും ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഊർജ്ജവാഹികളും ഉണ്ട്. യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനെ നാഡികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ജീവനും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്തുന്ന പ്രാണ [Prana] ഒഴുകുന്നത് ഈ ഊർജ്ജവാഹികളിലൂടെയാണ്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നാഡികളുടെ അഥവാ ഊർജ്ജവാഹികളുടെ കേന്ദ്രമാണ് ആത്മീയ ചക്രങ്ങൾ അഥവാ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾ. മൂലാധാരം, സ്വാധിഷ്ഠാനം, മണിപൂരകം, അനാഹതം, വിശുദ്ധി, ആജ്ഞ, സഹസ്രാരം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചക്രങ്ങൾ [Major Chakras]. ഇവ കൂടാതെ ബിന്ദു വിസ്സർഗ്ഗം, താലുമൂലം തുടങ്ങിയ ലഘു ചക്രങ്ങളും [Minor Chakras] ധാരാളം ചെറു ചക്രങ്ങളും [Mini Chakras] ഉണ്ട്.

കുണ്ഡലിനി ശക്തി മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സുഷുമ്നാ നാഡിയിലൂടെ ഓരോരോ ചക്രങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ച് , അവയ്ക്ക് ജീവൻ നല്കി മുകളിലേക്ക് പോയി സഹസ്രാര ചക്രത്തിൽ എത്തുന്നു. സഹസ്രാരത്തിൽ നിന്ന് ആജ്ഞാ ചക്രത്തിലേയ്ക്കും ബിന്ദുവിസ്സർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കും ലലനാ ചക്രത്തിലേയ്ക്കും എത്തിക്കുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

സഹസ്രാര ചക്രം ആയിരം ഇതളുകളുള്ള ഒരു താമരയാണ്. ഓരോ ഇതളിനും പതിനാറു കലകൾ വീതമുണ്ട്. പുരാണങ്ങളിൽ ചൈതന്യശക്തിയുടെ അളവുകോൽ 'കല' ആയിരുന്നു. പാറകൾ, ലോഹം മറ്റ് ജഡമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഒരു കലയും, സസ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് കലകളും, മൃഗങ്ങളിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് കലകൾ വരേയും, സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ അഞ്ചു കലകളും, ആത്മീയമായി ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആറ് കലകളും, സിദ്ധൻമാർക്ക് ഏഴ് കലകളും, ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിൽ എത്തിയ മഹർഷിമാരിലും പുണ്യവാളൻമാരിലും 8 കലകൾ വീതവും വികസിക്കും.

മനുഷ്യശരീരത്തിനു എട്ട്‌ കലകൾക്കപ്പുറം താങ്ങുവാൻ കഴിയില്ല. അവതാരങ്ങൾക്ക് സാത്വികമായ മറ്റൊരു ശരീരമാണുള്ളത്. ഒൻപത് കലകൾ വരെ വികസിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർ ദൈവമായി മാറുന്നു. നരസിംഹാവതാരം 9 കലകൾ വരെ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു. അംശാവതാരങ്ങൾക്ക് കലകൾ കുറവായിരിക്കും. ശ്രീരാമന് 14 കലകൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാനത്തെ രണ്ട് കലകൾ ആയ 'പരിപൂർണയും', 'സ്വരുപവസ്ഥിതും' ഇല്ലായിരുന്നു. പൂർണാവതാരമായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ 16 കലകളും വികസിച്ചിരുന്നു.

അന്നമയ, പ്രാണമയ, മനോമയ, വിജ്ഞാനമയ, ആനന്ദമയ എന്നീ അഞ്ചു കലകൾ ആണ് മനുഷ്യർക്കുള്ളത്. അതിശയിനി, വിപരിനഭിനി, സംക്രമിനി തുടങ്ങിയ മൂന്ന് കലകൾ കൂടി യോഗചര്യകൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക്‌ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

പ്രഭവി, കുന്തിനി, വികാസിനി,മര്യാദിനി, സംഹ്ളദിനി, ആഹ്ളാദിനി, പരിപൂർണ, സ്വരുപവസ്തിത് തുടങ്ങിയവയാണ് ബാക്കിയുള്ള എട്ട് കലകൾ. സഹസ്രാരത്തിലെ 16 കലകൾ എന്നുപറയുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ 16 ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്.

1.Cerebrum, 2. Cerebellum ,3. Medulla Oblongata, 4. Pons , 5.Midbrain, 6. Corpus Callosum , 7. Corpus Striatum, 8.Pituitary Gland, 9. Pineal Gland, 10. Thalamus, 11. Hypothalamus, 12. Subthalamus, 13. Metathalamus ,14. Epithalamus,15. Choroid plexus ,16.ventricles. ഇവയാണ് 16 ഭാഗങ്ങൾ. ചൈതന്യശക്തിയുടെ അളവുകോലായ 'കലയും' ഇതുതന്നെ.

ESP (Extra Sensory Perception) വികസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലമാകണം. കുണ്ഡലിനിശക്തി മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ആധാരങ്ങളേയും ഉണർത്തി സഹസ്രാര ചക്രത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ കലകളും സജീവമായി തുടങ്ങും.

കുണ്ഡലിനിയെ ചലിപ്പിച്ച് സഹസ്രാര പത്മത്തിലുള്ള ആയിരം ഇതളുകളേയും വിരിയിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഏറ്റവും സന്തോഷകരവും നിർവൃതിദായകവും മറ്റു സർവ്വ ചിന്തകളിൽ നിന്നുള്ള മോക്ഷവും, പരമമായ മുക്തിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ്.

No comments: